Vymazať filter

OCHRANA OSOBNÝCH ÚDAJOV v súlade s § 13 ods. 1 písm. b) zákona č. 18/2018 Z. z. o ochrane osobných údajov („Zákon“)

Podmienky ochrany súkromia

 

Tieto podmienky ochrany súkromia sú platné od 1.5.2019.

Ochrana súkromia našich zákazníkov je pre nás veľmi dôležitá. Preto si prosím pozorne prečítajte tieto podmienky ochrany súkromia (ďalej len „Podmienky ochrany súkromia“).

Pri spracúvaní vašich osobných údajov postupujeme v súlade s Nariadením Európskeho parlamentu a Rady (EÚ) 2016/679 z 27. apríla 2016, o ochrane fyzických osôb pri spracovaní osobných údajov (ďalej len "GDPR"), zákonom č. 18/2018 o ochrane osobných údajov v platnom znení, ďalšími platnými právnymi predpismi a zabezpečujeme ich ochranu v maximálnej možnej miere.

Ak sa v týchto Podmienkach ochrany súkromia používa pojem „TickPo“, „MADWIRE“, „my“, „nás“ a pod. má sa tým na mysli spoločnosť MADWIRE, s. r. o., so sídlom Šoltésovej 14 , 811 08 Bratislava 811 08, IČO:47 436 310, spoločnosť zapísaná v Obchodnom registri Okresného súdu Bratislava I, oddiel: Sro, vložka č. 92577/B, email: info@tickpo.sk.

Na účely týchto Podmienok majú nasledovné pojmy tento význam:

Osobné údaje“ znamenajú všetky osobné údaje, ktoré sa vzťahujú ku konkrétnej žijúcej fyzickej osobe, ktorá je identifikovateľná alebo by prostredníctvom týchto údajov mohla byť identifikovaná a ktoré spracúvame na niektorý z účelov uvedených v týchto Podmienkach ochrany súkromia.

Prevádzkovateľ“ znamená konkrétnu osobu, ktorá určuje účel spracúvania Osobných údajov a je ním MADWIRE v súlade s týmto Podmienkami ochrany súkromia.

Pseudonymizované údaje“ znamená informácie a údaje o všetkých dotknutých osobách alebo jednotlivých kategóriách a skupinách dotknutých osôb, ktoré sú anonymizované a spracované do formy, ktorá už neumožňuje identifikovať konkrétnu fyzickú osobu bez použitia dodatočných údajov.

Sprostredkovateľ“ znamená iná osoba ako Prevádzkovateľ v danom prípade, ktorá v mene Prevádzkovateľa v konkrétnom prípade spracúva Osobné údaje.

GDPR“ znamená Nariadenie Európskeho parlamentu a Rady (EÚ) 2016/679 z 27. apríla 2016 o ochrane fyzických osôb pri spracúvaní osobných údajov a o voľnom pohybe takýchto údajov.

Portál“ znamená webový portál a ich časti nachádzajúce sa na doméne www.tickpo.sk, ktorých prevádzkovateľom je Prevádzkovateľ a prípadne aj prehliadačová alebo mobilná aplikácia ak sú vytvorené.

Facebook stránky“ znamená nami prevádzkované fanúšikovské stránky (Pages) prevádzkované na sociálnej sieti Facebook.

Zákon o ochrane osobných údajov“ znamená zákon č. 18/2018 Z. z. o ochrane osobných údajov a o zmene a doplnení niektorých zákonov.

Akékoľvek pojmy, ktoré nie sú výslovne definované v týchto podmienkach majú význam, ktorý im je daný vo Všeobecných obchodných podmienkach prezákazníkov , Všeobecnýchobchodných podmienkach pre organizátorov alebo osobitnej zmluve, ktorú sme s Vami uzatvorili v súvislosti s prevádzku Portálu.

Vaše Osobné údaje spracúvame v súlade s GDPR a Zákonom o ochrane osobných údajov.

Podmienky ochrany súkromia pre Portál

V tejto časti Podmienok ochrany súkromia Vám poskytneme informácie o tom, ako nakladáme s Vašimi Osobnými údajmi, ktoré nám poskytujete pri používaní Portálu, bez ohľadu na to, či Portál používate ako Zákazník alebo ako Organizátor.

Aké Osobné údaje o Vás získavame?

1.       Osobné údaje, ktoré nám sami poskytnete:

Osobné údaje nám poskytujete v prípade, že

a.       vyplníte Vaše Osobné údaje do registračného formulára pre registráciu Účtu Zákazníka alebo pri pridávaní Podujatia a tieto údaje odošlete;

b.       s nami uzatvoríte osobitnú zmluvu;

c.       sa rozhodnete na vyplniť niektorý z kontaktných formulárov pre zasielanie správ priameho marketingu (newsletter);

d.       sa rozhodnete nás kontaktovať prostredníctvom komunikačných funkcií Portálu, e-mailom alebo iným spôsobom.

Akékoľvek Osobné údaje nám poskytujete dobrovoľne a ste povinní sám zvážiť do akej miery takéto Osobné údaje poskytnete. Bez poskytnutia niektorých Osobných údajov však nemusí byť možné dokončiť registráciu Vášho Účtu zákazníka alebo dokončiť pridanie Podujatia, resp. uzavrieť zmluvu, ktorá vzniká registráciou Vášho Účtu Zákazníka alebo kúpením Vstupenky. Bez poskytnutia niektorých Vašich Osobných údajov taktiež nemôžeme reagovať na Váš podnet či žiadosť.

Zodpovedáte za správnosť, úplnosť a pravdivosť poskytnutých Osobných údajov a budeme sa na správnosť, úplnosť a pravdivosť týchto Osobných údajov spoliehať. Nezodpovedáme za žiadne škody, ktoré by Vám alebo akejkoľvek tretej osobe mohli vzniknúť v súvislosti s uvedením nesprávnych, neúplných alebo nepravdivých Osobných údajov.

2.       Osobné údaje, ktoré získame z Vášho používania Portálu

Niektoré Údaje, ktoré umožňujú Vašu identifikáciu nepriamo môžeme získavať aj z Vášho používania Portálu. Ide predovšetkým o nasledujúce údaje:

a.       informácie a dáta zo zariadení, ktoré používate na prístup na Portál, ktoré môžu zahŕňať všeobecné informácie o Vašom zariadení;

b.       dáta logov, ktoré predstavujú dáta a informácie, ktoré naše servery automaticky ukladajú kedykoľvek pristupujete k Portálu (najmä IP adresa, čas prístupu, údaje o hardware a software, ktorý používate, počet klikov, stránky, ktoré uvidíte alebo ich poradie a čas, ktorý na stránkach strávite a iné);

c.       údaje o Vašom používaní Portálu;

d.       informácie získané prostredníctvom súborov cookies a iných programov na monitorovanie užívateľov, a to vrátane cookies a monitorovacích programov našich partnerov alebo prevádzkovateľov sociálnych sietí;

e.       informácie, ktoré získame prostredníctvom sociálnych pluginov prevádzkovaných tretími stranami, napr. Facebook „Páči sa mi“ (Like Button) a podobné.

Vyššie uvedené údaje neumožňujú samo o sebe identifikovať konkrétnu žijúcu fyzickú osobu. Vyššie uvedené údaje sa stávajú Osobnými údajmi v momente kedy ich priradíme ku konkrétnej identifikovanej alebo identifikovateľnej žijúcej fyzickej osobe, napr. v prípade používania Portálu s prihláseným Účtom Zákazníka.

3.       Osobné údaje, ktoré získame od tretích osôb

Osobné údaje môžeme získavať aj od tretích osôb a tieto Osobné údaje kombinovať s Osobnými údajmi, ktoré sme získali od Vás. Ide predovšetkým o nasledujúce Osobné údaje:

a.       údaje od prevádzkovateľov sociálnych sietí (Google, Facebook) ak ste sa rozhodli zriadiť svoj Účet Zákazníka prostredníctvom služieb týchto tretích strán. V takom prípade Vás prevádzkovateľ sociálnej siete (Google, Facebook) vyzve na odsúhlasenie poskytnutia Osobných údajov a na základe tohto súhlasu tieto Osobné údaje prevádzkovateľ danej sociálnej siete (Google, Facebook) poskytne nám;

b.       údaje od tretích strán získané prostredníctvom ich cookies umiestnených na našom Portáli, ako napríklad Pseudonymizované údaje obsahujúce štatistiky o návštevníkoch stránky (napr. Google Analytics) a ich preferenciách vyplývajúcich z nimi navštevovaných stránok (tracker), nimi používaných zariadeniach alebo prehliadačoch a pravdepodobnej polohe, viac o možnostiach povolenia alebo zabránenia používania súborov cookies sa dozviete tu[H.3] . Viac informácií o Google Analytics nájdete v dosť podrobnej slovenskej verzii Podmienok Google Analytics: https://www.google.com/analytics/terms/sk.html.

Akým spôsobom Vaše osobné údaje spracúvame?

Ako Prevádzkovateľ spracúvame Vaše Osobné údaje v rozsahu a v súlade s týmito Podmienkami ochrany súkromia a za účelom uvedeným nižšie v týchto Podmienkach ochrany súkromia.

1.       Sprostredkovanie predaja Vstupeniek a plnenie ďalších zmluvných povinnosti

Vaše Osobné údaje v rozsahu meno, priezvisko, adresa, telefónne číslo a emailová adresa, ktoré ste uviedli pri uzatváraní zmluvy s nami alebo ktoré ste vyplnili v jednotlivých poliach registračného formulára pri vytvorení a vedení Účtu Zákazníka a pri vytváraní Podujatia spracúvame za účelom

·       plnenia zmluvy medzi Vami a MADWIRE, vrátane zmluvy ktorá vzniká vytvorením Vášho Účtu Zákazníka na Portáli v súlade so Všeobecnými obchodnými podmienkami a za účelom plnenia jednotlivých našich záväzkov pri prevádzke Portálu;

·       zrealizovanie kúpy a predaja Vstupenky na Podujatie vrátane vystavenia a odoslania Vstupenky a Faktúry Zákazníkovi a Organizátorovi;

·       informovania o stave Podujatí, na ktoré si Zákazník zakúpil Vstupenku;

·       vybavovania reklamácií zakúpených Vstupeniek a iných spotrebiteľských nárokov v zmysle Všeobecných obchodných podmienok;

·       evidencie zmluvných partnerov (Organizátorov a Zákazníkov);

·       zisťovanie názoru a hodnotenia Zákazníkov o uskutočnenom Podujatí, ktorého sa Zákazník zúčastnil;

·       vybavovania podnetov a iných Vašich požiadaviek a našich záväzkov.

 

Pre doplnenie uvádzame, že aj keď nie sme zmluvnou stranou pri kúpe Vstupenky, potrebujeme Vaše Osobné údaje k ich postúpeniu Organizátorovi v zmysle Všeobecných obchodných podmienkach pre zákazníkov , Všeobecných obchodných podmienkach pre organizátorov.

Právnym základom pre spracúvanie Osobných údajov je v tomto prípade plnenie zmluvy, ktorej zmluvnou stranou je dotknutá osoba.

Vaše Osobné údaje poskytnuté v súvislosti s registráciou budú spracúvané a uchovávané po trvania Vašej zmluvy s nami po dobu existencie Vášho Účtu Zákazníka a po dobu 3 rokov od zániku Vášho Účtu Zákazníka z dôvodu obrany proti Vašim nárokom, prípadne dlhšiu dobu ak si to budú vyžadovať osobitné predpisy.

Vaše Osobné údaje poskytnuté v súvislosti s predajom Vstupeniek budú spracúvané a uchovávané po dobu potrebnú na vysporiadanie všetkých práv a povinností vo vzťahu k predajom Vstupeniek na Vaše Podujatie a po dobu, po ktorú sme povinný Vaše Osobné údaje v tejto súvislosti uschovať podľa všeobecných záväzných predpisov.

2.       Zasielanie správ na účely priameho marketingu (newsletter);

Vaše Osobné údaje v rozsahu emailová adresa spracúvame aj na účely zasielania správ priameho marketingu (newsletter) na Vašu emailovú adresu, aby sme Vás informovali o novinkách na Portáli a nových zaujímavých Ponukách, a to ak ste si vytvorili Účet Zákazníka alebo ak ste na Portáli požiadali o zasielanie správ priameho marketingu (newsletter).

Právnym základom pre spracúvanie Osobných údajov je v tomto prípade náš oprávnený záujem na realizácií priameho marketingu s cieľom ponúkať Vám informácie o Portáli, ktoré pre Vás môžu byť relevantné a zaujímavé.

Vaše Osobné údaje budeme na tento účel spracúvať po dobu kým zrušíte svoj Účet Zákazníka alebo pokým sa neodhlásite zo zasielania správ na účely priameho marketingu (newsletter).

3.       Poskytovanie, zlepšovanie a optimalizácia prevádzky Portálu

Vaše Osobné údaje, vrátane údajov získaných z Vášho používania Portálu špecifikovaných vyššie, používame aj na účely poskytovania, zlepšovania a optimalizáciu prevádzky Portálu, na zvýšenie komfortu pri jeho používaní, na zabezpečenie technickej podpory Portálu, analytického a štatistického vyhodnotenia používania Portálu a profilovania, zistenia a zabránenia zneužívania Portálu (vrátane prevencie pred podvodmi, bezpečnostnými incidentami a inými podobnými aktivitami), vyhodnotenia rizík a plnenia zákonných povinností.

Právnym základom pre spracúvanie Osobných údajov je v tomto prípade náš oprávnený záujem na zaistení riadnej prevádzky Portálu a optimalizácií jeho funkcionalít ako aj plnenie zmluvy, ktorá vznikla registráciou Vášho Účet Zákazníka na Portáli.

Vaše Osobné údaje budú spracúvané po dobu existencie Vášho Účtu Zákazníka a po dobu 3 rokov od zániku Vášho Účtu Zákazníka z dôvodu obrany proti Vašim nárokom.

Takémuto spracúvaniu môžete zabrániť zakázaním používania alebo ukladania súborov cookies na Vašom zariadení tým, že zmeníte nastavenie Vášho prehliadača. Niektoré funkcie Portálu však potom nemusia fungovať správne.

Môžete tiež odstrániť súbory cookies, ktoré sa uložili na Vašom zariadení. Môžete tiež zvoliť prehliadanie nášho Portálu v „privátnom režime“, ktorý obmedzí rozsah údajov ukladaných súbormi cookies. Bližšie informácie o používaní súborov cookies nájdete tu .

4.       Odpovedanie na otázky, žiadosti, dotazy

Vaše Osobné údaje v rozsahu meno, priezvisko, emailová adresa, telefónne číslo a prípadne všetky ďalšie údaje, ktoré sa nám rozhodnete oznámiť prostredníctvom komunikačných funkcií Portálu, e-mailom alebo iným spôsobom spracúvame na účely kontaktovania Vás ako aj na účely vybavenia Vašej otázky, žiadosti alebo dotazu prípadne aby sme vykonali iné činnosti v súvislosti s Vašou otázkou, žiadosťou alebo dotazom.

Právnym základom pre spracúvanie Osobných údajov je v tomto prípade náš oprávnený záujem na zaistení riadnych služieb spoločnosti MADWIRE a poskytovania klientskej podpory.

Vaše Osobné údaje budú spracúvané po dobu, ktorá je nutná na zodpovedanie Vašej otázky, žiadosti alebo dotazu alebo pokiaľ budú urobené iné opatrenia v súvislosti s Vašou otázkou, žiadosťou alebo dotazom, avšak nie dlhšie ako na 1 rok. V prípade ak máte na Portáli zriadení Účet Zákazníka, budú tieto Osobné údaje spracúvané a uschované po dobu existencie Vášho účtu a 3 roky po jeho zrušení z dôvodu obrany proti Vašim nárokom.

5.       Vybavovanie žiadostí v súvislosti s uplatňovaním práv dotknutých osôb podľa GDPR

Vaše Osobné údaje v rozsahu meno, priezvisko, emailová adresa, telefónne číslo a prípadne všetky ďalšie údaje, ktoré sa nám rozhodnete oznámiť prostredníctvom komunikačných funkcií Portálu, e-mailom alebo iným spôsobom spracúvame na účely preskúmania, posúdenia, vykonania činností, vybavenia a informovania Vás o vybavení Vašej žiadosti týkajúcej sa uplatnenia niektorých z práv podľa článkov 16 až 22 GDPR.

Právnym základom pre spracúvanie Osobných údajov je v tomto prípade plnenie našej zákonnej povinnosti.

Vaše Osobné údaje budú v tomto prípade spracúvané a uchovávané po dobu 10 rokov odo dňa doručenia žiadosti.

A.     Komu sprístupňujeme Vaše Osobné údaje?

Vaše Osobné údaje sprístupníme tretím osobám v nasledovných prípadoch:

·         vždy Organizátorom Podujatí, na ktoré ste si zakúpili Vstupenku s cieľom plnenia nášho záväzku sprostredkovať predaj Vstupeniek na Podujatie pre Organizátora;

·         ak nám taká povinnosť vyplýva z platných právnych predpisov, najmä na žiadosť orgánov činných v trestnom konaní, súdov, iných orgánov verejnej moci alebo iných oprávnených osôb;

·         ak je to nevyhnutné na plnenie našich povinností a pri zabezpečení našich oprávnených záujmov najmä našim advokátom, poradcom, audítorom, poskytovateľom IT služieb, marketingovým a reklamným agentúram a pod..

S osobami, ktoré majú postavenie Sprostredkovateľa uzatvárame v súlade s GDPR zmluvy o spracúvaní osobných údajov a Sprostredkovatelia spracúvajú Osobné údaje vždy na základe pokynov a v mene MADWIRE. Všetci naši Sprostredkovatelia spracúvajú Osobné údaje v súlade s týmito Podmienkami ochrany súkromia.

B.     Prenos Osobných údajov mimo EÚ?

Vaše Osobné údaje neprenášame mimo Európskeho Hospodárskeho priestoru, ak by k tomu v budúcnosti malo dôjsť, zabezpečíme aby tento prenos prebiehal za podmienok a v štandarde stanovenom GDPR a Zákonom o ochrane osobných údajov.

C.     Niektoré časti Portálu

Časti Portálu môžu obsahovať odkazy na webové stránky a služby tretích strán, ktoré nie sú vlastnené alebo prevádzkované spoločnosťou MADWIRE. MADWIRE nemá žiadnu kontrolu na týmito webovými stránkami a službami. Tieto webové stránky môžu používať vlastné nástroje na získavanie informácií a údajov o Vás vrátane Vašich Osobných údajov.

Podmienky ochrany súkromia pre naše Facebook stránky

Keďže pri návšteve našich Facebook stránok môžeme prísť do styku s údajmi o Vás, ktoré boli získané pri Vašej interakcii na našich Facebook stránkach, dovoľujeme si Vás v záujme zachovania transparentnosti spracúvania Osobných údajov informovať ako získavame a ako nakladáme s týmito údajmi.

Pri návšteve niektorej z našich Facebook stránok o Vás priamo nezhromažďujeme žiadne Osobné údaje okrem Pseudonymizovaných údajov poskytovaných spoločnosťou Facebook, ktoré zahŕňajú metriky, ako je počet návštev, kliknutí, zobrazení, „Páči sa“, zdieľaní, komentárov a podobne. Môžeme tiež zhromažďovať údaje o používaní našich záložiek alebo aplikácií, ktoré môžu obsahovať základné webové analýzy, vrátane Vašej IP adresy, typu použitého prehliadača a Vašej pravdepodobnej krajiny pôvodu. Tieto informácie sú Pseudonymizované a nie sú priraditeľné k individuálnemu používateľovi a ani ku konkrétnymi informáciami z verejných alebo súkromných profilov v službe Facebook. Získané údaje spracúvame k analyzovaniu vzorcov používania, zlepšeniu celkovej výkonnosti Facebook stránok a poskytovaniu informácií, ktoré sú pre Vás relevantné a užitočné.

Takto získané údaje môžeme sprístupniť tretím osobám, ak nám taká povinnosť vyplýva z platných právnych predpisov, najmä na žiadosť orgánov činných v trestnom konaní, súdov, iných orgánov verejnej moci alebo iných oprávnených osôb.

Tieto údaje tiež sprístupníme ak je to nevyhnutné na plnenie našich povinností a pri zabezpečení našich oprávnených záujmov najmä našim advokátom, poradcom, audítorom, poskytovateľom IT služieb, marketingovým a reklamným agentúram a pod..

Spracovanie Osobných údajov od Organizátorov a tretích osôb

V prípade ak nám ako Organizátor alebo ako tretia osoba poskytujete Osobné údaje iných tretích osôb, ako napríklad Vašich zamestnancov alebo Vašich zmluvných partnerov, zodpovedáte za to, že

·       tieto Osobné údaje spracúvate v súlade s GDPR a Zákonom o ochrane osobných údajoch a ste oprávnený poskytnúť nám tieto Osobné údaje;

·       Osobné údaje nám poskytujete na základe určitého právneho základu podľa Zákona o ochrane osobných údajov a GDPR a v prípade ak je to potrebné, ste získali na takéto poskytnutie súhlas od dotknutých osôb;

·       voči dotknutej osobe si plníte informačnú povinnosť podľa Zákona o ochrane osobných údajov a GDPR;

·       prijímate vhodné opatrenia a poskytujete dotknutej osobe informácie týkajúce sa práva na prístup, opravu, výmaz a prenosnosť Osobných údajov, poskytujete dotknutej osobe informácie týkajúce sa práva na obmedzenie spracúvania a práva namietať Spracúvanie Osobných údajov, ako aj informácie týkajúce sa automatizovaného individuálneho rozhodovania vrátane profilovania (ak sa aplikuje);

·       s nami budete spolupracovať na plnení našich povinností v oblasti ochrany Osobných údajov podľa Zákona o ochrane osobných údajov a GDPR.

Právnym základom pre spracúvanie Osobných údajov tretích osôb, ktoré nám poskytujete ako Organizátor je nevyhnutnosť spracovania týchto Osobných údajov za účelom plnenia zmluvných povinností zo zmluvy, ktorá vzniká medzi nami a Organizátorom predajom Vstupeniek na Podujatie.

Právnym základom pre spracúvanie Osobných údajov tretích osôb, ktoré nám poskytujete ako osoba bez akéhokoľvek zmluvného vzťahu s MADWIRE, za účelom nadviazania spolupráce, je vykonanie opatrení pred uzatvorením zmluvy na základe Vašej žiadosti (vyjadrenej tým, že nás kontaktujete) a v ostatných prípadoch náš oprávnený záujem na ich uschovaní pre potreby budúcej komunikácie alebo uplatnenia či bránenia našich práv.

V prípade ak sa nás rozhodnete kontaktovať z dôvodu Vášho záujmu o spoluprácu s nami alebo z akéhokoľvek iného dôvodu, sme oprávnený spracúvať Vaše osobné údaje, ktoré nám pri vzájomnej komunikácii poskytnete, predovšetkým Vaše meno a priezvisko, tel. č., e-mail a korešpondenčnú adresu.

Právnym základom pre takéto spracúvanie Osobných údajov je v prípade, ak sa nás rozhodnete kontaktovať za účelom nadviazania spolupráce, vykonanie opatrení pred uzatvorením zmluvy na základe Vašej žiadosti (vyjadrenej tým, že nás kontaktujete) a v ostatných prípadoch náš oprávnený záujem na ich uschovaní pre potreby budúcej komunikácie alebo uplatnenia či bránenia našich práv.

Osobné údaje poskytnuté podľa tejto časti Podmienok ochrany súkromia budeme uschovávať po dobu potrebnú na splnenie účelu, za ktorým ste nám Osobné údaje poskytli a následne po dobu 3 rokov od splnenia účelu ich poskytnutia, ak nie sme podľa všeobecne záväzných predpisov tieto Osobné údaje povinný uschovať dlhšie.

Osobné údaje získané podľa tejto časti Podmienok ochrany súkromia neprenášame mimo Európskeho hospodárskeho priestoru.

Spoločné ustanovenia o Vašich právach pri spracúvaní osobných údajov

Bez ohľadu na to či sme Vaše Osobné údaje získali prostredníctvom Portálu, Facebook stránok alebo iným spôsobom, patria Vám práva uvedené v tejto časti Podmienok ochrany súkromia.

V prípade registrácie Účtu Zákazníka máte možnosť vo Vašom Účte Zákazníka po prihlásení:

·         dodatočne sa odhlásiť s prijímania správ priameho marketingu (newsletter),

·         exportovať Vaše Osobné údaje z Účtu Zákazníka.

Vaše práva v súvislosti s ochranou Osobných údajov?

Ako dotknutá osoba máte vo vzťahu k spracúvaným Osobným údajom nasledovné práva.

1.       Právo na prístup k údajom

Máte právo požadovať od nás potvrdenie o tom, či sa Vaše Osobné údaje spracúvajú a žiadať o sprístupnenie týchto Osobných údajov (opakované sprístupnenie Osobných údajov môžeme spoplatniť) a informáciu o

·         účele spracúvania Osobných údajov;

·         kategórii spracúvaných Osobných údajov;

·         identifikácii príjemcu alebo o kategórii príjemcu, ktorému boli alebo majú byť Osobné údaje poskytnuté, najmä o príjemcovi v tretej krajine alebo o medzinárodnej organizácii, ak je to možné;

·         dobe uchovávania Osobných údajov; ak to nie je možné, informáciu o kritériách jej určenia;

·         práve požadovať od MADWIRE opravu Osobných údajov týkajúcich sa dotknutej osoby, ich vymazanie alebo obmedzenie ich spracúvania, alebo o práve namietať spracúvanie Osobných údajov;

·         práve podať návrh na začatie konania o ochrane Osobných údajov;

·         zdroji Osobných údajov, ak sa Osobné údaje nezískali od Vás;

·         existencii automatizovaného individuálneho rozhodovania vrátane profilovania najmä informácie o použitom postupe, ako aj o význame a predpokladaných dôsledkoch takého spracúvania Osobných údajov pre dotknutú osobu.

2.       Právo na opravu

Máte právo požadovať od nás aby sme bez zbytočného odkladu opravili nesprávne Osobné údaje, ktoré sa Vás týkajú a so zreteľom na účel spracúvania Osobných údajov máte právo aj na doplnenie Vašich neúplných Osobných údajov.

3.       Právo na vymazanie

Máte právo požadovať od nás aby sme bez zbytočného odkladu vymazali Osobné údaje, ktoré sa Vás týkajú ak:

·         už nie sú potrebné na účel, na ktorý sa získali alebo inak spracúvali;

·         ste odvolali svoj súhlas s ich spracúvaním a ak neexistuje iný právny základ pre ich spracúvanie;

·         namietate ich spracúvanie;

·         sa Vaše Osobné údaje získali nezákonne,

·         je dôvod pre výmaz splnenie povinnosti podľa GDPR, osobitného predpisu alebo medzinárodnej zmluvy, ktorou je Slovenská republika viazaná; alebo

·         boli Osobné údaje získane v súvislosti s ponukou služieb informačnej spoločnosti od MADWIRE podľa čl. 8 ods. 1 GDPR (ponuka služieb informačnej spoločnosti dieťaťu).

4.       Právo na obmedzenie spracúvania

Máte právo požadovať od nás aby sme obmedzili spracúvanie Vašich Osobných údajov ak:

·         namietate správnosť Osobných údajov, a to počas obdobia umožňujúceho spoločnosti MADWIRE overiť správnosť Osobných údajov;

·         spracúvanie Osobných údajov je nezákonné a namietate vymazanie Osobných údajov a žiadate namiesto toho obmedzenie ich použitia;

·         MADWIRE už nepotrebuje Osobné údaje na účel spracúvania Osobných údajov, ale potrebujete ich Vy na uplatnenie alebo obhajovanie právnych nárokov;

·         ste namietali voči spracúvaniu Vašich Osobných údajov až do doby kým MADWIRE overí, či oprávnené dôvody na jeho strane prevažujú nad Vašimi oprávnenými dôvodmi.

5.       Právo na prenosnosť Osobných údajov

Máte právo od nás požadovať aby sme Vám poskytli Osobné údaje, ktoré sa Vás týkajú v štruktúrovanom, bežne používanom a strojovo čitateľnom formáte a právo požadovať aby sme tieto Osobné údaje preniesli inému prevádzkovateľovi ale len v prípade, že právnym základom pre ich spracúvanie je Váš súhlas alebo plnenie zmluvy a zároveň spracúvanie sa vykonáva automatizovanými prostriedkami.

6.       Právo namietať

Máte právo namietať z dôvodov týkajúcich sa Vašej konkrétnej situácie spracúvanie Vašich Osobných údajov vrátane profilovania, ktoré je vykonávané na právnom základe, ktorým je náš oprávnený záujem. Na základe Vašej námietky vyhodnotíme, či s ohľadom na Vašu konkrétnu situáciu, prevažuje ochrana Vášho oprávneného záujmu, Vašich práv a slobôd nad našimi oprávnenými záujmami, ktoré sledujeme spracúvaním Vašich Osobných údajov alebo ak oprávneným dôvodom je preukazovanie, uplatňovanie alebo obhajovanie našich právnych nárokov.

Máte právo namietať spracúvanie Osobných údajov na účely priameho marketingu.

Máte právo odvolať kedykoľvek súhlas so spracúvaním Osobných údajov. Odvolanie súhlasu nemá vplyv na zákonnosť spracúvania Osobných údajov vykonávaného na jeho základe pred jeho odvolaním. Odvolanie súhlasu sa netýka spracúvania Osobných údajov vykonávaných MADWIRE na inom právnom základe ako na základe Vášho súhlasu.

7.       Práva iniciovať konanie o ochrane Osobných údajov

Máte právo iniciovať konanie o ochrane osobných údajov pred Úradom na ochranu osobných údajov Slovenskej republiky alebo iným dozorným orgánom v mieste bydliska.

Záverečné ustanovenia

Bezpečnosť

Všetky Osobné údaje, ktoré zhromažďujeme a spracúvame, sú chránené primeranými technickými prostriedkami a bezpečnostnými opatreniami, aby nedošlo k neoprávnenému prístupu alebo zneužitiu týchto Osobných údajov. Neustále zlepšujeme a implementujeme nové administratívne, technické a organizačné opatrenia na zabezpečenie primeranej bezpečnosti Osobných údajov.

Bez ohľadu na všetky naše opatrenia je potrebné mať na pamäti, že prenos dát cez verejnú sieť internetu ani akékoľvek ukladanie elektronických dát nemôže byť 100% bezpečné.

Zmeny Podmienok

Sme oprávnení tieto Podmienky ochrany súkromia kedykoľvek meniť alebo upravovať.

Ak urobíme akékoľvek zmeny v týchto Podmienkach ochrany súkromia, umiestnime nové Podmienky ochrany súkromia na Portáli a podľa potreby Vás o zmene Podmienok ochrany súkromia budeme informovať aj prostredníctvom emailu.

Takto zmenené Podmienky ochrany súkromia budú platné a účinné od momentu, ktorý určíme ako deň ich platnosti a účinnosti a používaním Portálu (každou návštevou stránky) vyjadrujete súhlas s týmito novými Podmienkami ochrany súkromia.

Kontaktujte nás

Ak máte otázky, dotazy alebo žiadosti k týmto Podmienkam ochrany súkromia, chcete odvolať súhlas alebo uplatniť Vaše práva, kontaktujte nás prostredníctvom emailovej správy na emailovej adrese info@tickpo.sk.