Vymazať filter

Všeobecné obchodné podmienky

Všeobecné obchodné podmienky

webového portálu TickPo

Máj  2019

PREAMBULA

Spoločnosť MADWIRE, s. r. o., so sídlom Šoltésovej 14 , 811 08 Bratislava 811 08, IČO:47 436 310, spoločnosť zapísaná v Obchodnom registri Okresného súdu Bratislava I, oddiel: Sro, vložka č. 92577/B, je právnickou osobou so sídlom na území Slovenskej republiky, a súčasne prevádzkovateľom a spravovateľom webového portálu www.TickPo.sk, prostredníctvom ktorého sprostredkováva predaj Vstupeniek na ňom uverejnené Podujatia, a to na základe zmluvného vzťahu medzi Organizátormi konkrétnych Podujatí, ktorá zároveň určuje presné podmienky sprostredkovania predaja Vstupeniek Zákazníkom (ďalej len ,,Sprostredkovateľ“).

Sprostredkovateľ umožňuje Organizátorom, prostredníctvom webového portálu TickPo, uzatvárať zmluvy so Zákazníkmi, ktoré spočívajú v nákupe a predaji Vstupeniek na Podujatia vytvorené a/alebo organizované Organizátormi, dostupné na webovom portáli TickPo. Cieľom prevádzkovania webového portálu TickPo je na jednej strane umožniť Organizátorom jednoducho a rýchlo vytvoriť Ponuku Podujatia, na druhej strane uľahčiť Zákazníkom získavanie informácií o organizovaní rôznych Podujatí s následnou možnosťou zakúpenia Vstupeniek na konkrétne vybrané Podujatie.

Sprostredkovateľ je výlučne sprostredkovateľ kúpy a predaja Vstupeniek Zákazníkom na Podujatia vytvorené a/alebo organizované Organizátormi. Organizátorom Podujatia a poskytovateľom služby je osoba odlišná od Sprostredkovateľa.

Tieto VOP webového portálu TickPo sú vypracované Sprostredkovateľom v súlade s ust. § 273 Obchodného zákonníka a stanovujú práva a povinnosti Sprostredkovateľa, Organizátora a Zákazníka a zásady právneho vzťahu medzi týmito subjektami.

Definície pojmov

Pokiaľ nie je v Podujatí, alebo na Vstupenke uvedené inak, majú nasledovné pojmy a skratky označené s veľkým začiatočným písmenom význam v ďalej uvedených definíciách:

,,TickPo“: predstavuje webový portál Sprostredkovateľa www.TickPo.sk a prípadne aj prehliadačová alebo mobilná aplikácia ak sú vytvorené;

,,Organizátor“: fyzická osoba, právnická osoba, organizácia, zariadenie, alebo akýkoľvek iný subjekt, ktorý organizuje, usporadúva, prevádzkuje Podujatie, alebo sprostredkúva ich konanie, alebo samotné Podujatie na území Slovenskej republiky. Vznikom zmluvného vzťahu medzi Organizátorom a Sprostredkovateľom, Organizátor vyjadruje svoj záujem o vytvorenie Ponuky na Podujatie na webovom portáli TickPo prevádzkovanom Sprostredkovateľom, a to v Systéme Sprostredkovateľa, prostredníctvom ktorého Sprostredkovateľ súčasne zabezpečí sprostredkovanie predaja Vstupeniek na Podujatie Zákazníkom a poskytnutie s tým súvisiacich činností zo strany Sprostredkovateľa, čím dôjde k uzatvoreniu kúpnej zmluvy medzi Organizátorom a Zákazníkom o kúpe a predaji Vstupenky. Organizátor v danom prípade súhlasí a zaväzuje sa, že bude akceptovať Vstupenky predložené Zákazníkmi, zakúpené prostredníctvom webového portálu TickPo, pričom úhrada finančných prostriedkov zodpovedajúcich kúpnej cene Vstupenky sa bude uskutočňovať medzi Zákazníkom a Organizátorom prostredníctvom Sprostredkovateľa.

,,Podujatie“: predstavuje verejné podujatie, predstavenie, školenie, konferenciu, hudobný festival, koncert, alebo inú kultúrnu, športovú, vzdelávaciu, hudobnú spoločenskú akciu konanú na území Slovenskej republiky, ktorú organizuje, usporadúva, prevádzkuje Organizátor, alebo ktorého konanie, alebo usporiadanie je sprostredkované Organizátorom a Ponuka ktorého je Organizátorom vytvorená na webovom portáli TickPo Sprostredkovateľa, prostredníctvom ktorého má Zákazník možnosť zakúpiť si Vstupenku, ktorá mu umožňuje účasť na takomto Podujatí. Podujatie sa koná v čase a na mieste určenom Organizátorom v Ponuke uverejnenej na webovom portáli TickPo, ktorá súčasne obsahuje aj bližšie podmienky konania Podujatia. Aktuálny zoznam Podujatí, na ktoré je možné zakúpiť si Vstupenku je dostupný na webovom portáli www.TickPo.sk;

,,Ponuka“: predstavuje časovo vymedzené oznámenie o konaní Podujatia vytvorené a uverejnené Organizátorom na webovom portáli TickPo. Pre vylúčenie akýchkoľvek pochybností, Ponuka by mala obsahovať najmä označenie a identifikačné údaje Organizátora, miesto, čas a dátum konania Podujatia a popis Podujatia, cenu Vstupenky/ceny Vstupeniek, platobné podmienky, prípadné zľavy a iné poznámky Organizátora v súvislosti s konaním Podujatia;

,,Sprostredkovateľ“: spoločnosť MADWIRE, s. r. o., so sídlom Šoltésovej 14 , 811 08 Bratislava 811 08, IČO:47 436 310, spoločnosť zapísaná v Obchodnom registri Okresného súdu Bratislava I, oddiel: Sro, vložka č. 92577/B. Spoločnosť Madwire s.r.o. je prevádzkovateľom webového portálu www.TickPo.sk a sprostredkovateľ predaja Vstupeniek na Podujatia vytvorené a/alebo organizované Organizátormi Zákazníkom prostredníctvom webového portálu TickPo v Systéme Sprostredkovateľa, a to na základe zmluvného vzťahu s Organizátorom Podujatia;

,Systém“: predstavuje internetový predajný systém Sprostredkovateľa (prípadne tretej osoby na základe zmluvného vzťahu so Sprostredkovateľom), prostredníctvom ktorého si Zákazník môže zakúpiť Vstupenku na ním vybrané Podujatie;

,,Účet Zákazníka“: predstavuje účet Zákazníka zriadený po zaregistrovaní Zákazníka na webovom portáli TickPo; 

,,VOP“: znamená tieto Všeobecné obchodné podmienky webového portálu TickPo Sprostredkovateľa na sprostredkovanie predaja Vstupeniek na Podujatia prostredníctvom webového portálu TickPo, platné a účinné odo dňa 01.01.2017. Zákazník týmto berie na vedomie a potvrdzuje, že sa pred prvým použitím služieb dostupných na webovom portáli TickPo, rovnako aj pred vyplnením objednávky a zakúpením Vstupenky na webovom portáli TickPo v Systéme Sprostredkovateľa riadne oboznámil s aktuálnym znením VOP, tieto akceptuje a zaväzuje sa ich dodržiavať.

,,Vstupenka“: predstavuje ceninu, potvrdenie a doklad o zaplatení kúpnej ceny Zákazníkom za vstup (jednorazový, alebo opakovaný) na nim vybrané Podujatie uverejnené na webovom portáli TickPo, ku ktorému sa daná Vstupenka viaže. Vstupenka bude po uhradení kúpnej ceny Vstupenky v plnej výške Zákazníkom v elektronickej podobe ako tzv. ,,E-ticket“ zaslaná na e-mailovú adresu Zákazníka, ktorú zadal v rámci registrácie na webovom portáli TickPo (registrovaný užívateľ), alebo pri kúpe Vstupenky bez registrácie (neregistrovaný užívateľ). Vstupenka musí byť následne Zákazníkom vytlačená na kancelársky hárok A4, a to výlučne prostredníctvom laserovej tlačiarne (tlač vstupenky v inej forme a podobe nebude zo strany Organizátora akceptovaná).

Vstupenka musí obsahovať aspoň nasledovné údaje:

·       Označenie Organizátora;

·       Názov Podujatia;

·       Dátum, miesto a čas začiatku konania Podujatia;

·       Cenu Vstupenky;

·       Číslo Vstupenky/Číslo predaja;

·       Identifikačné a daňové údaje Organizátora Podujatia;

·       Kontrolný ústrižok, jedinečný čiarový kód, alebo iné identifikačné a kontrolné označenie vyobrazené na Vstupenke Organizátora v prípade, ak je daná možnosť poskytovaná Organizátorom.

Organizátor môže pri niektorých Podujatiach určiť, že Vstupenka bude vystavená na konkrétne meno a priezvisko Zákazníka, prípadne osoby, ktorá sa Podujatia zúčastní. V takomto prípade Zákazník zodpovedá za správnosť, úplnosť, pravdivosť a presnosť poskytnutých údajov. Organizátor je oprávnený požadovať pri vstupe na Podujatie od Zákazníka, resp. osoby, ktorá sa Podujatia zúčastní aj predloženie dokladu, ktorým by preukázal totožnosť Zákazníka, resp. osoby, ktorá sa Podujatia zúčastní a súlad údajov v doklade s údajmi uvedenými na Vstupenke. Organizátor si vyhradzuje právo viazať platnosť Vstupenky na neporušený kontrolný ústrižok, jedinečný čiarový kód, alebo iné označenie vyobrazené na Vstupenke Organizátora, ktorý musí byť bez zmien, úprav, alebo poškodenia. Vstupenka je viazaná výlučne na Podujatie, na ktoré bola zakúpená, a nie je možné ju použiť za účelom vstupu na iné podujatie.  

S držbou Vstupenky je spojené oprávnenie Zákazníka zúčastniť sa na Podujatí, na ktoré bola Vstupenka zakúpená. Vstupenku nie je možné ďalej ponúkať na predaj, alebo bezdôvodne a svojvoľne vytlačiť jej duplikát. Prípadné vrátenie Vstupenky do predaja a jej výmena je možná len v prípade, ak je táto možnosť poskytovaná Organizátorom Podujatia, a len za podmienok uvedených Organizátorom v Ponuke Podujatia, prípadne v podmienkach Podujatia vydaných Organizátorom. Akékoľvek upravovanie, falšovanie, alebo kopírovanie Vstupenky je trestné. Vstupenka je neplatná po opustení Podujatia, alebo po ukončení Podujatia, a to s prihliadnutím na povahu Podujatia. Vstupenka slúži Zákazníkovi ako doklad o zaplatení kúpnej ceny za vstup na Podujatie, pričom za predpokladu, že Zákazník potrebuje iný doklad ako je Vstupenka, je potrebné sa obrátiť so svojou žiadosťou na: info@TickPo.sk

,,Zákazník“: je fyzická osoba, právnická osoba, alebo iná tretia osoba, ktorá si prostredníctvom webového portálu TickPo, v Systéme Sprostredkovateľa zakúpila Vstupenku na ňou vybrané Podujatie uverejnené Organizátorom na webovom portáli TickPo. Zákazník môže byť registrovaný, alebo neregistrovaný používateľ služieb poskytovaných Sprostredkovateľom na webovom portáli TickPo.

 

Úvodné a všeobecné ustanovenia

Webový portál TickPo slúži na sprostredkovanie predaja Vstupeniek na Podujatie v zmysle Ponuky Organizátora v Systéme Sprostredkovateľa. Sprostredkovateľ je oprávnený vykonávať sprostredkovanie predaja Vstupeniek v prospech Organizátora na základe zmluvného vzťahu s Organizátorom Podujatia, a súčasne je Sprostredkovateľ oprávnený prijímať kúpne ceny za Vstupenky uhradené Zákazníkmi.

Zákazník týmto berie na vedomie, že zaplatením kúpnej ceny za Vstupenku, a teda zakúpením Vstupenky na webovom portáli TickPo, vzniká právny vzťah priamo medzi Organizátorom konkrétneho Podujatia, ku ktorému sa zakúpená Vstupenka viaže a Zákazníkom, ktorý si takúto Vstupenku na konkrétne Podujatie Organizátora zakúpil, a nie medzi Sprostredkovateľom a Zákazníkom. Právny vzťah medzi Organizátorom Podujatia a Zákazníkom, ktorý si zakúpil Vstupenku na takéto Podujatie sa bude spravovať obchodnými podmienkami Podujatia a Organizátora Podujatia, predpismi, alebo pokynmi Organizátora, alebo poriadkom konkrétneho Podujatia, ktoré budú uvedené alebo v Ponuke Podujatia, na webovej stránke Organizátora, webovej stránke konkrétneho Podujatia, prípadne budú oznámené Zákazníkovi po zakúpení Vstupenky, pričom údaje a informácie o Organizátoroch sú s ich súhlasom uverejnené aj na webovom portáli TickPo a na Vstupenke zaslanej Zákazníkovi.

Sprostredkovateľ nezodpovedá za činnosť Organizátora, nenesie zodpovednosť za konanie Podujatia, prípadne za jeho zmenu, zrušenie, za zmenu v organizácii Podujatia, ako ani za zmeny prijaté Organizátorom počas predaja Vstupeniek, a nie je súčasne povinný vykonávať kontroly na Podujatiach, ako ani kontroly organizácie Podujatia.

Sprostredkovateľ rovnako nezodpovedá za úplnosť, správnosť a aktuálnosť údajov a informácií obsiahnutých v Ponuke Podujatia zadaných a uverejnených zo strany Organizátora, ako ani informácií o Organizátorovi a o podmienkach konania Podujatia.

 

Objednávka a kúpa Vstupenky

Aktuálne Ponuky Podujatí sú pravidelne uverejňované na webovom portáli TickPo, a to bezodkladne po ich vytvorení Organizátorom. Ponuka Podujatia je aktívna jej zverejnením na webovom portáli TickPo Sprostredkovateľom a Zákazník je oprávnený zakúpiť si Vstupenku na akékoľvek Podujatie zverejnené na webovom portáli TickPo v Systéme Sprostredkovateľa.

Trvanie Ponuky je ohraničené (i) termínom určeným Organizátorom v Ponuke, alebo (ii) termínom určeným v zmysle dohody medzi Sprostredkovateľom a Organizátorom, alebo (iii) kapacitne, maximálnym počtom zakúpených Vstupeniek, a to s prihliadnutím na obsah Ponuky Organizátora a záujem Organizátora.

Zákazník berie na vedomie, že počet Vstupeniek zakúpených jedným konkrétnym Zákazníkom je limitovaný počtom 10 Vstupeniek. Pri vstupe na konkrétne Podujatie sa každá fyzická osoba musí preukázať vlastnou Vstupenkou. Ponuka Podujatia určí, či je Vstupenku možné využiť iba jednorázovo, alebo aj opakovane.

Pri zakúpení Vstupenky je Zákazník povinný postupovať nasledovným spôsobom:

·       Zákazník si vyberie Podujatie o ktoré má záujem zo zoznamu aktuálnych podujatí dostupných na webovom portáli TickPo a klikne na ikonu, ktorá ho presmeruje na dané podujatie;

·       Zákazník podľa obsahu Ponuky Podujatia vytvorenej Organizátorom, po kliknutí na príslušnú ikonu zvolí počet Vstupeniek, prípadne, či má záujem o Vstupenky na sedenie, alebo na státie a prípadnú kategóriu Vstupeniek na státie a sedenie a miesto sedenia, avšak to len za predpokladu, ak je takáto možnosť ponúknutá Organizátorom Podujatia v Ponuke. V prípade, ak Organizátor konkrétneho Podujatia nerozlišuje osobitne Vstupenky na sedenie a Vstupenky na státie, uvedená možnosť sa nezobrazí a Zákazník si bude môcť zakúpiť len Vstupenku určenú Organizátorom na voľné státie, alebo sedenie;

·       V prípade, ak Organizátor Podujatia ponúka aj možnosť využitia kupónov podporovaných a akceptovaných Organizátorom napríklad za účelom uplatnenia zľavy z ceny Vstupenky, Zákazník uvedie do ikony: ,,Kód kupónu“ príslušné označenie, alebo číslo kupónu;

·       Zákazník ďalej vyplní všetky kontaktné údaje, prípadne fakturačné údaje uvedené vo formulári objednávky;

Následne si Zákazník zvolí spôsob platby za vybrané Vstupenky, a to buď:

·       Online bankovým prevodom sprostredkovaným platobnou bránou Besteron (cez Sporopay, Tatrapay, Webpay, Viamo a i.);

·       Online platobnou kartou prostredníctvom siete internet (VISA, MASTERCARD platne vydanými bankovou inštitúciou).

Uhradí kúpnu cenu za Vstupenku/Vstupenky vo výške uvedenej v objednávke kliknutím na ikonu ,,Kúpiť lístok“.

Objednávka Vstupenky sa stáva záväznou za splnenia nasledovných podmienok:

·       Momentom uhradenia kúpnej ceny za Vstupenku/Vstupenky Zákazníkom postupom uvedeným na webovom portáli TickPo a v týchto VOP, a to po úplnom a správnom vyplnení údajov v registračnom formulári objednávky Vstupenky (pri nezaregistrovaných Zákazníkoch), alebo v prihlasovacom formulári objednávky Vstupenky/Vstupeniek (pri registrovaných Zákazníkoch). Oznámenie o úspešnej registrácii na webovom portáli TickPo bude Zákazníkovi oznámené vo forme e-mailovej správy;

·       Udelením súhlasu s ustanoveniami VOP platnými a účinnými v čase objednávky Zákazníka, s Ponukou Podujatia a podmienkami Podujatia.

Sprostredkovateľ vyhlasuje a Zákazník berie na vedomie, že nákup Vstupenky prostredníctvom webového portálu TickPo je časovo obmedzený dobou 30 minút, počas ktorej Zákazník môže pokračovať v nákupe Vstupenky. V prípade, ak nebude nákup Vstupenky ukončený vo vyššie uvedenom časovom limite, Systém automaticky zablokuje nákup Vstupenky a Zákazník nebude môcť pokračovať v objednávke a následnej kúpe Vstupenky na nim vybrané Podujatie, pričom všetky nim zadané údaje budú zrušené. Zákazník je následne povinný začať s nákupom Vstupenky odznova. Obdobne platí, že objednávka Zákazníka neuhradená v lehote podľa tohto ods. 6 VOP, bude po uplynutí tejto lehoty automaticky zrušená a práva Zákazníka s tým súvisiace automaticky zanikajú.

Zákazník berie na vedomie, že kúpa a predaj Vstupenky sa realizuje výlučne elektronicky, prostredníctvom webového portálu TickPo v Systéme Sprostredkovateľa, a to postupom uvedeným v týchto VOP a na webovom portáli TickPo. Vstupenka bude Zákazníkovi zaslaná v elektronickej podobe ,,E-ticket“na e-mailovú adresu zadanú Zákazníkom pri objednávke Vstupenky, alebo pri registrácii Zákazníka v Systéme Sprostredkovateľa, a to bezodkladne, najneskôr do 24 hodín po obdržaní informácie o riadnom zaplatení kúpnej ceny Vstupenky/Vstupeniek v plnej výške na účet Sprostredkovateľa. V prípade, ak nebude platba kúpnej ceny Vstupenky/Vstupeniek prijatá do 24 hod. od zadania objednávky Vstupenky/Vstupeniek, objednávka Zákazníka bude automaticky zrušená, pričom peňažné prostriedky zodpovedajúce výške kúpnej ceny Vstupenky/Vstupeniek prijaté Sprostredkovateľom po uplynutí tejto lehoty a po zrušení objednávky budú bezodkladne vrátené Zákazníkovi na účet, z ktorého boli zaslané. Pripísaním platby kúpnej ceny za Vstupenku/Vstupenky v plnej výške na účet Sprostredkovateľa, sa kúpna cena Vstupenky/Vstupeniek považuje za riadne uhradenú a nákup Vstupenky/Vstupeniek za riadne zrealizovaný.

Zákazníkovi bude zaslaná Vstupenka na jeho e-mailovú adresu, a to v podobe elektronickej Vstupenky ,,E-ticket“, ktorá môže byť vo formáte PDF, alebo v inom vhodnom formáte s prihliadnutím na záujmy Organizátora. Zákazník je povinný vytlačiť si Vstupenku na kancelársky hárok A4 výlučne prostredníctvom laserovej tlačiarne (tlač vstupenky v inej forme a podobe nebude zo strany Organizátora akceptovaná). Pre vylúčenie pochybností Sprostredkovateľ vyhlasuje, že otvorenie a tlač Vstupenky vo formáte PDF je možné len v programe, ktorý umožňuje otvorenie a tlač PDF dokumentov. V prípade, ak Organizátor určí iné pokyny týkajúce sa tlače a obsahu Vstupenky, tieto budú Organizátorom Zákazníkovi oznámené vo forme e-mailovej správy zaslanej Zákazníkovi spoločne so Vstupenkou. Spoločne so Vstupenkou budú Zákazníkovi doručené aj bližšie informácie týkajúce sa konkrétneho Podujatia, podmienok využitia Vstupenky, cena Vstupenky, prípadne osobitné požiadavky týkajúce sa konkrétneho Podujatia, Vstupenky, vstupu na Podujatie, a to s prihliadnutím na podmienky Organizátora konkrétneho Podujatia.

Za predpokladu, že bude Vstupenka opatrená jedinečným čiarovým kódom, je Zákazník povinný sa pri vstupe na Podujatie preukázať platnou Vstupenkou s neporušeným jedinečným čiarovým kódom, ktorý bude na mieste zosnímaný príslušným čítacím zariadením, na základe čoho bude Zákazníkovi umožnený vstup na Podujatie. Po zosnímaní jedinečného čiarového kódu na Vstupenke, sa Vstupenka stane neplatnou, a nie je možné ju opätovne použiť bez ohľadu na osobu, ktorou bola Vstupenka pri vstupe na Podujatie predložená ako prvá. Akékoľvek ďalšie predloženie Vstupenky za účelom vstupu na Podujatie, nebude zo strany Organizátora akceptované, a takejto osobe nebude umožnený vstup na Podujatie.

Platná Vstupenka, ktorá spĺňa všetky náležitosti je oprávneným dokladom umožňujúcim Zákazníkovi vstup na Podujatie a využívanie s tým súvisiacich služieb týkajúcich sa Podujatia.

Zákazník berie na vedomie a súhlasí, že daňové doklady týkajúce sa Vstupenky je oprávnený vydávať výlučne Organizátor. Sprostredkovateľ je síce Organizátorom oprávnený sprostredkovať predaj Vstupenky a prijímať platby kúpnej ceny Vstupenky, ale vystupuje výlučne v postavení sprostredkovateľa, a nie Organizátora, či predajcu Vstupenky. Organizátor má povinnosť vystaviť daňový doklad Zákazníkovi, ktorý pri objednávke a následnej kúpe Vstupenky/Vstupeniek vystupuje v postavení zdaniteľnej osoby, a súčasne, ktorý o vydanie daňového dokladu požiada, a presne, správne a úplne vyplní fakturačné údaje uvedené vo formulári objednávky Vstupenky (v rozsahu obchodné meno, sídlo – miesto podnikania, IČO, IČ DPH, DIČ) vždy a Zákazníkovi, ktorý nevystupuje v postavení zdaniteľnej osoby na jeho žiadosť.

V prípade, ak je konanie Podujatia ohraničené minimálnym počtom zakúpených Vstupeniek, ktorý nebol dosiahnutý počas trvania Ponuky Podujatia, a z tohto dôvodu bolo Podujatie zrušené, alebo zmenené, platba kúpnej ceny za Vstupenku bude vrátaná Zákazníkovi Organizátorom Podujatia, alebo Sprostredkovateľom na účet, z ktorého bola platba kúpnej ceny Vstupenky zrealizovaná, a to v lehotách určených v zmysle podmienok Organizátora.

Sprostredkovateľ nezodpovedá za odcudzenie, stratu, neoprávnené použitie, skopírovanie Vstupenky a Zákazník je povinný chrániť Vstupenku pred stratou, odcudzením, alebo zneužitím a uchovávať ju na bezpečnom mieste.

Sprostredkovateľ nezodpovedá Zákazníkovi ani tretím osobám za škodu, ktorá vznikne z dôvodu uvedenia nesprávnych, neúplných a zavádzajúcich údajov a informácií Zákazníkom v rámci registrácie a/alebo prihlásenia sa Zákazníkom do Systému Sprostredkovateľa a pri vypĺňaní údajov v objednávke Vstupenky/Vstupeniek, vrátane zadania chybnej, nesprávnej, alebo neaktuálnej e-mailovej adresy.

 

Zmena, alebo zrušenie Podujatia

Podujatia zobrazené na webovom portáli TickPo nie sú Podujatiami Sprostredkovateľa a vzťahujú sa na ne všeobecné podmienky, alebo pokyny Organizátora predmetného Podujatia, vrátane úpravy podmienok, za ktorých môže dôjsť k zmene, alebo k zrušeniu Podujatia.

ZMENA PODUJATIA:

K zmenám Podujatia a podmienok konania Podujatia môže dôjsť zo strany Organizátora v dôsledku objektívnych okolností, a to napríklad vplyvom nepriaznivej poveternostnej situácie, skutočností vzniknutých následkom ročných období, vplyvmi počasia, nepriaznivého zdravotného stavu účinkujúcich na Podujatí a pod. Za predpokladu, že nastanú skutočnosti, ktoré majú za následok zmeny v organizácii a v konaní Podujatia, prípadne vedú k obmedzeniu rozsahu služieb, ktoré majú byť poskytované v rámci Podujatia, alebo k určeniu náhradného termínu konania Podujatia, je Organizátor povinný o predmetných skutočnostiach informovať Zákazníka, a to uverejnením oznámenia na webovom portáli TickPo, a súčasne zaslaním e-mailovej správy na e-mailovú adresu Zákazníka zadanú pri registrácii, alebo v procese nákupu Vstupenky na webovom portáli TickPo.

Ak dôjde k zmene Podujatia, prípadne Organizátor určí iný termín konania Podujatia, alebo ak dôjde k zníženiu rozsahu služieb poskytovaných v rámci Podujatia a Organizátor neuvedie inak, vrátia sa finančné prostriedky zodpovedajúce kúpnej cene Vstupenky, alebo časti kúpnej ceny Vstupenky Zákazníkom v lehote, v mieste a spôsobom určeným Organizátorom, o ktorom bude Organizátor Zákazníkov informovať oznámením uverejneným na webovom portáli TickPo, a súčasne formou e-mailovej správy zaslanej Zákazníkom na e-mailové adresy uvedené Zákazníkmi pri registrácii, alebo v procese nákupu Vstupenky. Sprostredkovateľ bude informovať Zákazníka o každej zmene Podujatia a organizácii Podujatia, o ktorej bol informovaný zo strany Organizátora, uverejnením oznámenia na webovom portáli TickPo.

Zákazník nemá nárok na vrátanie kúpnej ceny Vstupenky, alebo jej časti v prípade, ak sa Zákazník aj napriek zmenám vykonaným zo strany Organizátora zúčastnil Podujatia, prípadne využil náhradný termín konania Podujatia. V takomto prípade nemá Zákazník ani nárok na vrátenie nákladov a výdavkov, ktoré mu vznikli z dôvodov zmien Podujatia vykonaných zo strany Organizátora (napr. náklady na stravu, dopravu do miesta konania Podujatia, ubytovanie v mieste konania Podujatia a i.).

ZRUŠENIE PODUJATIA:

Ak dôjde zo strany Organizátora k zrušeniu podujatia, Organizátor bezodkladne informuje Zákazníka o zrušení Podujatia oznámením uverejnených na webovom portáli TickPo, a súčasne formou e-mailovej správy zaslanej na e-mailovú adresu Zákazníka uvedené pri registrácii, alebo v procese nákupu Vstupenky. Spoločne s oznámením Organizátor uvedie čas, spôsob a bližšie informácie týkajúce sa vrátenia kúpnej ceny Vstupenky Zákazníkovi.

Sprostredkovateľ si vyhradzuje právo neuverejniť, alebo stiahnuť uverejnenú Ponuku z webového portálu TickPo v prípade, ak Ponuka, alebo akákoľvek informácia, alebo údaj v nej uvedený porušuje niektoré z ustanovení právneho poriadku Slovenskej republiky, zásady dobrých mravov, je nezákonná, nepresná, alebo neúplná, alebo má inú vadu, pre ktorú nemôže byť Ponuka uverejnená. Zákazník berie na vedomie a súhlasí, že v prípade, ak realizoval nákup Vstupenky na Podujatie, ktoré bude následne stiahnuté z webového portálu TickPo, kúpa a predaj takýchto Vstupeniek sa automaticky zruší, a Zákazníkovi budú vrátené finančné prostriedky zodpovedajúce kúpnej cene Vstupenky, ktorú uhradil pred stiahnutím Ponuky Podujatia z webového portálu TickPo z dôvodov uvedených v tomto odseku VOP. Zákazník berie na vedomie a súhlasí, že tieto finančné prostriedky zodpovedajúce kúpnej cene Vstupenky mu budú vrátené zo strany Organizátora, alebo Sprostredkovateľa v lehote do pätnástich (15) dní od stiahnutia Ponuky Podujatia z webového portálu TickPo, a to na účet z ktorého Zákazník realizoval platbu Vstupenky na predmetné Podujatie. Zákazník sa zaväzuje takto zaslané finančné prostriedky prijať. Zákazník súčasne berie na vedomie, že tieto finančné prostriedky zodpovedajúce kúpnej cene Vstupenky za Podujatie, ktorého Ponuka bola stiahnutá z webového portálu TickPo z dôvodov uvedených v tomto odseku je oprávnený vymáhať výlučne od Organizátora.

 

Práva a povinnosti

Zákazník berie na vedomie a súhlasí, že zakúpením Vstupenky prostredníctvom webového portálu TickPo v Systéme Sprostredkovateľa:

·       vstupuje do zmluvného vzťahu s Organizátorom Podujatia, z ktorého vyplývajú vzájomné práva a povinnosti;

·       vyjadruje súhlas s týmito VOP Sprostredkovateľa, ktoré sa zaväzuje dodržiavať;

·       vyjadruje súhlas s podmienkami a pokynmi Organizátora, na ktoré Organizátor odkazuje vo svojej Ponuke, prípadne ktoré budú Zákazníkovi neskôr Organizátorom oznámené.

Zákazník je povinný:

·       pri registrácii, alebo pri prihlásení sa na webovom portáli TickPo a pri vypĺňaní údajov v objednávke na kúpu Vstupenky uvádzať správne, presné, pravdivé a úplné údaje nevyhnutné na realizáciu kúpy a predaja Vstupenky, vystavenia a zaslania Vstupenky Organizátorom;

·       bezodkladne po doručení Vstupenky na e-mailovú adresu zadanú pri registrácii, alebo v procese nákupu Vstupenky skontrolovať všetky náležitosti Vstupenky podľa týchto VOP a podmienok Organizátora, ako aj pravdivosť, správnosť a úplnosť údajov uvedených na Vstupenke, pričom prípadné vady, nedostatky, alebo nezrovnalosti reklamovať v súlade s článkom VIII. týchto VOP;

·       po vytlačení Vstupenky zaslanej na e-mailovú adresu uvedenú pri registrácii, alebo v procese nákupu Vstupenky, chrániť ju pred stratou, odcudzením, alebo zneužitím a starostlivo ju uschovať, a to nielen pred začiatkom konania Podujatia, ale aj v priebehu jeho konania;

na výzvu Organizátora, alebo nim poverenej tretej osoby preukázať sa platnou a nepoškodenou Vstupenkou pri vstupe na Podujatie a na požiadanie Organizátora, alebo ním poverenej tretej osoby kedykoľvek počas konania Podujatia. V odôvodnených prípadoch je Organizátor Podujatia oprávnený požadovať od Zákazníka aj predloženie dokladu, ktorý slúži na identifikáciu jeho osoby a overenie jeho totožnosti. V prípade, ak Vstupenka obsahuje aj kontrolný ústrižok, jedinečný čiarový kód, alebo iné identifikačné a kontrolné označenie, Zákazník sa zaväzuje chrániť ich pred akýmkoľvek poškodením, pričom berie na vedomie, že poškodenie kontrolného ústrižku, jedinečného čiarového kódu, alebo iného identifikačného a kontrolného označenia, ktoré znemožní, alebo sťaží Organizátorovi overenie platnosti, kompletnosti, úplnosti a neporušenosti Vstupenky, prípadne načítanie jedinečného čiarového kódu, alebo iného identifikačného a kontrolného označenia môže byť spojené so zákazom vstupu na Podujatie so strany Organizátora, alebo ním poverenej tretej osoby.

Zákazník je oprávnený:

·       použiť Vstupenku na jednorázový, alebo opakovaný vstup (napr. permanentka na Podujatie, ktoré trvá viac dní) na konkrétne Podujatie, na ktoré bola Vstupenka zakúpená, a to s prihliadnutím na povahu Vstupenky a údaje uvedené na Vstupenke, prípade poskytnuté Organizátorom. Vstupenka určená na jednorázový vstup stráca platnosť po opustení miesta konania konkrétneho Podujatia. Vstupenka na opakovaný vstup stráca platnosť dňom uvedeným na Vstupenke, prípadne dňom určeným Organizátorom;

·       využívať služby spojené s konaním Podujatia Organizátora;

·       využiť Vstupenku len na tie účely, na ktoré je určená a iba za podmienok obsiahnutých v Ponuke Podujatia, alebo uvedených na Vstupenke, prípadne v pokynoch, inštrukciách, podmienkach Organizátora. Použitie Vstupenky na iné účely ako tie, na ktoré je určená je zakázané;

·       informovať sa o akýchkoľvek zmenách, a iných skutočnostiach súvisiacich s konaním a organizáciou Podujatia u Organizátora Podujatia, prípadne aj o možných okolnostiach, ktoré môžu mať za následok zrušenie Podujatia.

Zákazník berie na vedomie a súhlasí, že predložením Vstupenky pri vstupe na Podujatie Organizátorovi Podujatia, alebo ním poverenej osobe vyjadruje svoj súhlas s podmienkami, pokynmi, predpismi, poriadkami, prípadne inými dokumentami Organizátora, ktoré sa týkajú takéhoto Podujatia, a tieto sa zaväzuje dodržiavať.

Účasťou Zákazníka na Podujatí, alebo nevyužitím Vstupenky zo strany Zákazníka účasťou na Podujatí, sa záväzky vyplývajúce zo Vstupenky považujú za splnené.

V prípade, ak sa Zákazník nezúčastní Podujatia v termíne konania Podujatia, stráca Vstupenka platnosť ukončením Podujatia a Zákazník nemá nárok na vrátenie finančných prostriedkov zodpovedajúcich kúpnej cene Vstupenky, prípade nárok na zľavu z kúpnej ceny Vstupenky.

Zákazník súhlasí, aby mu Sprostredkovateľ zasielal na jeho e-mailovú adresu zadanú pri registrácii Zákazníka do Systému, alebo v procese nákupu Vstupenky e-mailové správy ako nástroj priameho marketingu, pričom tento súhlas je Zákazník oprávnený kedykoľvek odvolať.

Zákazník berie na vedomie, že nie je oprávnený akýmkoľvek spôsobom ponúkať Vstupenku na ďalší predaj akýmkoľvek tretím osobám.

Zákazník udeľuje výslovný súhlas Organizátorovi a tretím osobám na primerané zhotovenie a zverejnenie akejkoľvek formy záznamu (obrazovej snímky, podobizne, obrazového a zvukového záznamu) na Podujatí, alebo v súvislosti s ním, a to za účelom jeho použitia pre televízne, rozhlasové, tlačové a/alebo filmové spravodajstvo, a rovnako na umelecké účely.

 

Zodpovednosť Sprostredkovateľa a Organizátora

Zákazník berie na vedomie a súhlasí, že Sprostredkovateľ nenesie zodpovednosť za:

·       uskutočnenie Podujatia, zmenu Podujatia, zrušenie Podujatia;

·       kvalitu, obsah a rozsah Podujatia;

·       škody spôsobené v súvislosti s konaním a organizáciou Podujatia, prípadne škody spôsobené počas konania Podujatia (na zdraví, živote, majetku, iných právach a i.);

·       bezpečnosť a ochranu zdravia počas konania Podujatia, dodržiavanie bezpečnostných pokynov a predpisov;

·       skutočnosti a okolnosti, ktoré môžu predstavovať zvýšené riziko ohrozenia života, zdravia a majetku Zákazníkov pred a počas konania Podujatia, prípadne zvýšené nebezpečenstvo ohrozenia práv a oprávnených záujmov Zákazníka;

·       oneskorené dodanie objednaných Vstupeniek zavinené Organizátorom, alebo z dôvodu technickej poruchy, alebo výpadku;

·       za nevyužitie Vstupenky na Podujatí a za neúčasť Zákazníka na Podujatí;

·       za neskontrolovanie údajov zo strany Zákazníka po doručení a vytlačení Vstupenky na e-mailovú adresu Zákazníka;

·       nesprávnosť, neúplnosť, nepravdivosť, nejasnosť, zmätočnosť, alebo zavádzajúci charakter údajov a informácií obsiahnutých na Vstupenke z dôvodoch na strane Organizátora, alebo Zákazníka;

·       uplatnenie práv Zákazníka spojených s držbou platnej Vstupenky na Podujatie;

·       pravdivosť, správnosť, úplnosť a nezavádzajúci charakter údajov a informácií obsiahnutých v Ponuke Podujatia uverejnenej na internetovej stránke TickPo, v pokynoch, inštrukciách, podmienkach, predpisoch a poriadkoch Organizátora a 

·       splnenie všetkých práv a povinností Zákazníka, ktoré mu vyplývajú z právnych predpisov, týchto VOP, podmienok, pokynov, inštrukcií, predpisov a poriadkov Organizátora, a to tak pri kúpe Vstupenky, pred konaním Podujatia, ako aj počas konania Podujatia.

Zákazník berie na vedomie a súhlasí, že zodpovednosť podľa ods. 1 týchto VOP nesie Organizátor, prípadne Zákazník.

Zákazník berie na vedomie a súhlasí, že Sprostredkovateľ zabezpečuje výlučne sprostredkovanie predaja Vstupenky na Podujatie vytvorené a organizované Organizátorom a zodpovedá výlučne len za riadne a včasné dodanie Vstupenky podľa týchto VOP.

Sprostredkovateľ vyhlasuje a Zákazník berie na vedomie, že niektoré Podujatia môžu byť spojené s väčším rizikom vzniku škody, môžu byť nebezpečné, alebo život a zdravie ohrozujúce (napr. adrenalínové Podujatia), a je výlučne na uvážení Zákazníka, či sa takýchto Podujatí zúčastní.

Sprostredkovateľ rovnako nenesie zodpovednosť za činnosť Organizátora, ani za Podujatie organizované Organizátorom, ani činnosť tretích osôb poverených Organizátorom. Zakúpením Vstupenky vznikne zmluvný vzťah medzi Zákazníkom a Organizátorom, z ktorého vyplýva povinnosť Zákazníka dodržiavať pokyny, podmienky, inštrukcie, poriadky a predpisy Organizátora. V prípade zmeny, alebo zrušenia Podujatia, nemá Zákazník nárok na vrátenie ceny za služby vykonané Sprostredkovateľom, ako ani nárok na náhradu nákladov a iných výdavkov na ubytovanie, stravu, cestovanie a i., ktoré môžu Zákazníkovi vzniknúť z dôvodu zmeny, alebo zrušenia Podujatia.

 

Strata, odcudzenie, poškodenie a zničenie Vstupenky

Zákazník berie na vedomie, že Sprostredkovateľ, ani Organizátor nenesú žiadnu zodpovednosť za stratu, odcudzenie, poškodenie, alebo zničenie Vstupenky a nevzniká im povinnosť poskytnúť Zákazníkovi náhradnú Vstupenku.

V prípade straty, alebo odcudzenia Vstupenky sa Zákazník zaväzuje o tejto skutočnosti informovať Sprostredkovateľa a Organizátora, a to bez zbytočného odkladu potom, ako sa o nej dozvedel. V prípade hlásenia predmetnej skutočnosti príslušnému útvaru policajného zboru, zašle Zákazník kópiu takéhoto oznámenia Sprostredkovateľovi a Organizátorovi, spoločne s informáciou o strate, alebo odcudzení Vstupenky. V takomto prípade je Sprostredkovateľ oprávnený vystaviť Zákazníkovi náhradnú Vstupenku len s výslovným súhlasom a schválením Organizátora Podujatia za predpokladu, že vlastníka Vstupenky je možné určiť bez dôvodných pochybností. Stratená, alebo odcudzená Vstupenka vystavením náhradnej Vstupenky stráca svoju platnosť, a nemôže byť použitá ako oprávnený doklad na vstup na Podujatie. Zákazník sa súčasne zaväzuje vyplniť čestné prehlásenie o predmetnej skutočnosti. Vystavenie náhradnej Vstupenky môže podliehať poplatkovej povinnosti Organizátora.

V prípade poškodenia Vstupenky v situácii, kedy si Zákazník nemôže opätovne vytlačiť Vstupenku z e-mailovej adresy, na ktorú mu bola zaslaná, sa Zákazník zaväzuje o tejto skutočnosti informovať Sprostredkovateľa a Organizátora, a to bez zbytočného odkladu potom, ako sa o nej dozvedel. V takomto prípade je Sprostredkovateľ oprávnený vystaviť Zákazníkovi náhradnú Vstupenku len s výslovným súhlasom a schválením Organizátora Podujatia, pričom poškodená Vstupenka vystavením náhradnej Vstupenky stráca svoju platnosť, a nemôže byť použitá ako oprávnený doklad na vstup na Podujatie. Vystavenie náhradnej Vstupenky podlieha poplatkovej povinnosti Organizátora.

 

Reklamačný poriadok

Zákazník je oprávnený bezodkladne, najneskôr do desiatich (10) dní po obdržaní a vytlačení Vstupenky reklamovať u Sprostredkovateľa odôvodnené a preukázateľné vady Vstupenky, ktoré zistil po obdržaní a vytlačení Vstupenky (napr. Vstupenka nie je vystavená na Podujatie, na ktoré bola zakúpená, obsahuje iné údaje ako tie uvedené v Ponuke, neobsahuje požadované náležitosti podľa týchto VOP, alebo požiadaviek Organizátora, obsahuje neúplné, nepresné, alebo nesprávne údaje z dôvodov nezavinených Zákazníkom, je vystavená na inú osobu ako Zákazníka a i. ). Zákazník je oprávnený uplatniť reklamáciu aj v prípade, ak v lehote 24 hodín od prijatia platby kúpnej ceny Vstupenky/Vstupeniek v plnej výške Sprostredkovateľom neobdrží Vstupenku na e-mailovú adresu, ktorú uviedol pri registrácii alebo v procese nákupu Vstupenky.

Zákazník môže uplatniť reklamáciu Vstupenky na e-mailovej adrese: info@TickPo.sk, alebo poštou na adrese: Štefánikova 41, 811 04 Bratislava, pričom Zákazník berie na vedomie, že reklamácie zaslané na inú e-mailovú adresu, alebo na inú adresu nebudú akceptované.

Zákazník v rámci reklamácie zašle Sprostredkovateľovi Vstupenku, o ktorej sa domnieva, že má vady a nedostatky, a súčasne uvedie v čom vidí vady a nedostatky Vstupenky. Dodatočne zistené vady nebudú akceptované. V prípade, ak Zákazník neuplatní reklamáciu spôsobom a v lehotách podľa tohto článku, Sprostredkovateľ nie je povinný vybaviť reklamácie Zákazníka zaslané po lehote, alebo iným spôsobom ako je uvedené v tomto článku VOP.

Sprostredkovateľ vybaví reklamáciu spravidla do desiatich (10) dní od doručenia reklamácie, vrátane Vstupenky a zašle Zákazníkovi vyjadrenie o vybavení reklamácie a o spôsobe vybavenia reklamácie na e-mailovú adresu, alebo na adresu, z ktorej bola Zákazníkom reklamácia zaslaná.

Ak Sprostredkovateľ po posúdení reklamácie uzná, že reklamácia je opodstatnená, oznámi Zákazníkovi kladné vybavenie reklamácie a určí spôsob vybavenia reklamácie s prihliadnutím na termín konania Podujatia, a to buď zaslaním novej Vstupenky, ktorá bude bez vád a nedostatkov na adresu trvalého bydliska/adresu sídla Zákazníka, alebo na e-mailovú adresu v podobe ,,E-ticketu“. Reklamácie vád Vstupenky zaslané až po uskutočnení Podujatia, prípadne po jeho zmene a zrušení nebudú akceptované.

Stratu, odcudzenie, poškodenie, alebo zneužitie Vstupenky je Zákazník povinný oznámiť Sprostredkovateľovi a Organizátorovi vo forme e-mailovej správy na e-mailovú adresu: info@TickPo.sk, alebo písomným oznámením poštou na adresu: Štefánikova 41, 811 04 Bratislava v súlade s článkom VII. týchto VOP.

V prípade zmeny, alebo zrušenia Podujatia, bude Organizátor postupovať v súlade s článkom IV. týchto VOP. Za predpokladu, že finančné prostriedky zodpovedajúce kúpnej cene Vstupenky, alebo ich časť majú byť na základe oznámenia Organizátora vrátené prostredníctvom Sprostredkovateľa, Zákazník sa zaväzuje zaslať Sprostredkovateľovi písomnú Žiadosť o vrátenie kúpnej ceny, alebo Žiadosť o vrátenie časti kúpnej ceny, a to na e-mailovú adresu: info@TickPo.sk, alebo písomným oznámením poštou na adresu: Štefánikova 41, 811 04 Bratislava. Zaslanie žiadosti na inú e-mailovú adresu, alebo inú adresu nebude považované za riadne zaslanie žiadosti v zmysle tohto ods. 7 článku VOP. V Žiadosti uvedie svoje kontaktné a identifikačné údaje, účet, na ktorý žiada zaslanie finančných prostriedkov zodpovedajúcich kúpnej cene Vstupenky, alebo časti kúpnej ceny Vstupenky, dôvod pre ktorý žiada vrátanie finančných prostriedkov, pričom k žiadosti sa zaväzuje pripojiť Vstupenku/Vstupenky, hodnoverný doklad o úhrade kúpnej ceny Vstupenky/Vstupeniek, a čestné prehlásenie o tom, že Zákazník Vstupenku nevyužil na vyhotovenie duplikátu, a o vrátenie finančných prostriedkov zodpovedajúcich kúpnej cene, alebo časti kúpnej ceny Vstupenky/Vstupeniek bude žiadať iba raz. Za predpokladu, že finančné prostriedky zodpovedajúce kúpnej cene Vstupenky, alebo časti Vstupenky majú byť vrátené Organizátorom, žiadosť podľa tohto ods. 7 článku VOP bude zaslaná priamo Organizátorovi.

 

Odstúpenie od kúpy Vstupenky

Zákazník berie na vedomie a súhlasí, že s prihliadnutím na ust. § 7 ods. 6 písm. k) zákona č. 102/2014 Z.z. o ochrane spotrebiteľa pri predaji tovaru alebo poskytovaní služieb na základe zmluvy uzavretej na diaľku alebo zmluvy uzavretej mimo prevádzkových priestorov predávajúceho, nie je Zákazník oprávnený odstúpiť od zmluvy a žiadať vrátenie kúpnej ceny za Vstupenku, nakoľko Zákazník – spotrebiteľ nie je oprávnený odstúpiť od zmluvy, predmetom ktorej je poskytnutie služieb súvisiacich s činnosťami v rámci voľného času a podľa ktorej sa predávajúci zaväzuje poskytnúť tieto služby v dohodnutom čase alebo v dohodnutej lehote. Zmluvný vzťah založený kúpou a predajom Vstupenky na Podujatie nepochybne predstavuje zmluvu, na základe ktorej sa Organizátor ako predávajúci zaväzuje poskytnúť Zákazníkovi ako spotrebiteľovi služby súvisiace s činnosťami v rámci voľného času v podobe účasti na Podujatí, pričom sa zaväzuje poskytnúť tieto služby v dohodnutom čase a v dohodnutej lehote.

S prihliadnutím na ods. 1 nie je Zákazník oprávnený vrátiť už zaplatenú a prevzatú Vstupenku a odstúpiť od kúpnej zmluvy na kúpu a predaj Vstupenky na Podujatie, ktoré sa bude konať v čase uvedenom v Ponuke. Obdobne, Zákazník nie je oprávnený požadovať vrátenie finančných prostriedkov zodpovedajúcich kúpnej cene Vstupenky a odstúpenie od kúpnej zmluvy na kúpu a predaj Vstupenky, ktorá nebola využitá zo strany Zákazníka.

Postup pri zmene a zrušení Podujatia zo strany Organizátora a nároky Zákazníka sú bližšie špecifikované v článku IV. týchto VOP.

 

Ochrana osobných údajov

Spôsob akým Sprostredkovateľ spracúva osobné údaje sa môžete dočítať tu.

 

Záverečné ustanovenia

Zákazník berie na vedomie a súhlasí, že zakúpením Vstupenky prostredníctvom webového portálu TickPo v Systéme Sprostredkovateľa a jej predložením pri vstupe na konkrétne Podujatie vyjadruje svoj výslovný súhlas s týmito VOP Sprostredkovateľa, ako aj obchodnými podmienkami, pokynmi, predpismi, poriadkami a inštrukciami Organizátora.

Sprostredkovateľ uverejňuje tieto VOP na webovom portáli TickPo a sú vyhotovené v slovenskom jazyku. Za rovnopis s platnosťou originálu sa považuje aj fotokópia alebo scan týchto VOP, ak nebude preukázané inak.

Sprostredkovateľ je oprávnený tieto VOP kedykoľvek zmeniť, upraviť, alebo doplniť, pričom každá úprava, doplnenie, alebo zmena je účinná uverejnením úplného znenia VOP na webovom portáli Sprostredkovateľa TickPo.

Právne vzťahy medzi Sprostredkovateľom a Zákazníkom, ktoré nie sú bližšie upravené v týchto VOP sa riadia všeobecne záväznými právnym poriadkom Slovenskej republiky. 

Zmluvné vzťahy medzi Organizátorom a Zákazníkom, ktoré nie sú bližšie upravené v týchto VOP sa riadia Všeobecnými Obchodnými Podmienkami Organizátora, jeho predpismi, poriadkami, pokynmi a odporúčaniami a právnym poriadkom Slovenskej republiky.

Sprostredkovateľ a Zákazník sa zaväzujú, že všetky spory súvisiace, vyplývajúce, alebo týkajúce sa týchto VOP budú riešiť predovšetkým zmierom a vzájomnou dohodou. V prípade, ak dohoda nie je možná, spor bude riešiť vecne a miestne príslušný súd Slovenskej republiky.

Jednotlivé ustanovenia týchto VOP sú vymáhateľné nezávisle od seba a neplatnosť a/alebo nevymožiteľnosť ktoréhokoľvek z nich nebude mať žiaden vplyv na platnosť a/alebo vymožiteľnosť ostatných ustanovení VOP, s výnimkou prípadov, kedy je najmä z dôvodu dôležitosti povahy, alebo inej okolnosti týkajúcej sa takéhoto ustanovenia týchto VOP zrejmé, že dané ustanovenie VOP nemôže byť oddelené od ostatných príslušných ustanovení VOP.

Tieto VOP nadobúdajú platnosť a účinnosť dňa 1.5.2019


Obchodné podmienky platné do 30.04.2019