Vymazať filter

Všeobecné obchodné podmienky

spolupráce Sprostredkovateľa a Organizátora Podujatia
Október 2018

PREAMBULA 

Spoločnosť MADWIRE, s. r. o., so sídlom Šoltésovej 14 , 811 08 Bratislava 811 08, IČO:47 436 310, spoločnosť zapísaná v Obchodnom registri Okresného súdu Bratislava I, oddiel: Sro, vložka č. 92577/B, je právnickou osobou so sídlom na území Slovenskej republiky, a súčasne prevádzkovateľom a spravovateľom webového portálu www.TickPo.sk, prostredníctvom ktorého sprostredkováva predaj Vstupeniek na ňom uverejnené Podujatia, a to na základe zmluvného vzťahu s Organizátorom Podujatia uzatvoreného v zmysle týchto VOP, z ktorého vyplývajú presné podmienky sprostredkovania predaja Vstupeniek Zákazníkom, vrátane vzájomných práv a povinností strán.

Sprostredkovateľ umožňuje Organizátorom, prostredníctvom webového portálu TickPo, uzatvárať zmluvy so Zákazníkmi, ktoré spočívajú v nákupe a predaji Vstupeniek na Podujatia vytvorené a/alebo organizované Organizátormi, dostupné na webovom portáli TickPo. Cieľom prevádzkovania webového portálu TickPo je na jednej strane umožniť Organizátorovi jednoducho a rýchlo vytvoriť Ponuku Podujatia, na druhej strane uľahčiť Zákazníkom získavanie informácií o organizovaní rôznych Podujatí s následnou možnosťou zakúpenia Vstupeniek na konkrétne vybrané Podujatie. 

Sprostredkovateľ je výlučne sprostredkovateľ kúpy a predaja Vstupeniek Zákazníkom na Podujatia vytvorené a/alebo organizované Organizátormi. Organizátorom Podujatia a poskytovateľom služby je Organizátor, a teda osoba odlišná od Sprostredkovateľa. 

Tieto VOP spolupráce Sprostredkovateľa a Organizátora Podujatia sú vypracované Sprostredkovateľom v súlade s ust. § 273 Obchodného zákonníka a stanovujú práva a povinnosti vzájomnej spolupráce Sprostredkovateľa a  Organizátora pri sprostredkovaní predaja Vstupeniek a zásady právneho vzťahu medzi týmito subjektami.

 Definície pojmov 

Pokiaľ nie je v Podujatí, alebo na Vstupenke uvedené inak, majú nasledovné pojmy a skratky označené s veľkým začiatočným písmenom význam v ďalej uvedených definíciách:

 ,,TickPo“: predstavuje webový portál Sprostredkovateľa www.TickPo.sk;

 ,,Náležitosti Ponuky“: predstavujú obligatórne náležitosti a údaje nevyhnutné na riadne vytvorenie Ponuky v rozsahu uvedenom v týchto VOP a vo formulári na vytvorenie Podujatia v Systéme Sprostredkovateľa, ktorý je pre Organizátora dostupný na webovom portáli TickPo, po jeho zaregistrovaní, alebo prihlásení sa do Systému.

 ,,Odmena za sprostredkovanie“: predstavuje poplatok za poskytnutie služieb Sprostredkovateľa, ktoré spočívajú v sprostredkovaní predaja Vstupeniek Zákazníkom na zabezpečenie ich účasti na Podujatí Organizátora, vrátane poskytnutia ďalších s tým súvisiacich služieb a súčasne sprostredkovanie uzatvorenia kúpnej zmluvy medzi Zákazníkom a Organizátorom.

 ,,Organizátor“: fyzická osoba, právnická osoba, organizácia, zariadenie, alebo akýkoľvek iný subjekt, ktorý organizuje, usporadúva, prevádzkuje Podujatie, alebo sprostredkúva ich konanie, alebo samotné Podujatie na území Slovenskej republiky. Vznikom zmluvného vzťahu medzi Organizátorom a Sprostredkovateľom v zmysle týchto VOP, Organizátor vyjadruje svoj záujem o vytvorenie Ponuky na Podujatie na webovom portáli TickPo prevádzkovanom Sprostredkovateľom, a to v Systéme Sprostredkovateľa, prostredníctvom ktorého Sprostredkovateľ súčasne zabezpečí sprostredkovanie predaja Vstupeniek na Podujatie Zákazníkom a poskytnutie s tým súvisiacich činností zo strany Sprostredkovateľa, čím dôjde k uzatvoreniu kúpnej zmluvy medzi Organizátorom a Zákazníkom o kúpe a predaji Vstupenky. Organizátor v danom prípade súhlasí a zaväzuje sa, že bude akceptovať Vstupenky predložené Zákazníkmi, zakúpené prostredníctvom webového portálu TickPo, pričom úhrada finančných prostriedkov zodpovedajúcich kúpnej cene Vstupenky sa bude uskutočňovať medzi Zákazníkom a Organizátorom prostredníctvom Sprostredkovateľa. Organizátor sa rovnako zaväzuje uhradiť Sprostredkovateľovi Odmenu za sprostredkovanie distribúcie a predaja Vstupeniek na Podujatia Zákazníkom v zmysle týchto VOP a za poskytovanie služieb s tým spojených.  

 ,,Oznámenie o konaní Podujatia“: prestavuje verejné oznámenie o konaní Podujatia, a/alebo uvedenie a/alebo prezentácia Podujatia Organizátorom verejnosti, bez ohľadu na spôsob, a to najmä prostredníctvom internetu, e-mailovej správy, masovokomunikačných prostriedkov, reklamy, alebo iným spôsobom z ktorého má verejnosť možnosť zistiť, že sa plánuje, alebo koná určité Podujatie.

 ,,Podujatie“: predstavuje verejné podujatie, predstavenie, školenie, konferenciu, hudobný festival, koncert, alebo inú kultúrnu, športovú, vzdelávaciu, hudobnú spoločenskú akciu konanú na území Slovenskej republiky, ktorú organizuje, usporadúva, prevádzkuje Organizátor, alebo ktorého konanie, alebo usporiadanie je sprostredkované Organizátorom a Ponuka ktorého je Organizátorom vytvorená na webovom portáli TickPo Sprostredkovateľa, v Systéme Sprostredkovateľa, prostredníctvom ktorého má Zákazník možnosť zakúpiť si Vstupenku, ktorá mu umožňuje účasť na takomto Podujatí. Podujatie sa koná v čase a na mieste určenom Organizátorom v Ponuke uverejnenej na webovom portáli TickPo, ktorá súčasne obsahuje aj bližšie podmienky konania Podujatia. Aktuálny zoznam Podujatí, na ktoré je možné zakúpiť si Vstupenku je dostupný na webovom portáli www.TickPo.sk;

 ,,Ponuka“: predstavuje časovo vymedzené oznámenie o konaní Podujatia vytvorené a uverejnené Organizátorom na webovom portáli TickPo. Pre vylúčenie akýchkoľvek pochybností, Ponuka by mala obsahovať najmä označenie a identifikačné údaje Organizátora, miesto, čas a dátum konania Podujatia a popis Podujatia, cenu Vstupenky/ceny Vstupeniek, platobné podmienky, prípadné zľavy a iné poznámky Organizátora v súvislosti s konaním Podujatia.

 ,,Sprostredkovateľ“: spoločnosť MADWIRE, s. r. o., so sídlom Šoltésovej 14 , 811 08 Bratislava 811 08, IČO:47 436 310, spoločnosť zapísaná v Obchodnom registri Okresného súdu Bratislava I, oddiel: Sro, vložka č. 92577/B,. Spoločnosť Madwire s.r.o. je prevádzkovateľom webového portálu www.TickPo.sk a sprostredkovateľ predaja Vstupeniek na Podujatia vytvorené a/alebo organizované Organizátormi Zákazníkom prostredníctvom webového portálu TickPo v Systéme Sprostredkovateľa, ktorý na základe zmluvného vzťahu založeného v zmysle týchto VOP s Organizátorom, zabezpečuje prostredníctvom Systému, v mene a na účet Organizátora, predaj a distribúciu Vstupeniek na Podujatia. Sprostredkovateľ sa vznikom zmluvného vzťahu s Organizátorom, v zmysle týchto VOP zaväzuje, že bude v mene a na účet Organizátora vyvíjať činnosť smerujúcu k distribúcii a k predaju Vstupeniek na Podujatia Zákazníkom a poskytovať s tým súvisiace služby.

 ,,Systém“: predstavuje počítačový program prevádzkovaný Sprostredkovateľom (prípadne treťou osobou na základe zmluvného vzťahu so Sprostredkovateľom), ktorý slúži ako internetový informačný a predajný systém Sprostredkovateľa, prostredníctvom ktorého dochádza ku kúpe a predaji Vstupenky a k distribúcii Vstupenky na Podujatia, v rámci siete Internet.

 ,,Účet Organizátora“: predstavuje účet Organizátora zriadený po zaregistrovaní Organizátora na webovom portáli TickPo v Systéme Sprostredkovateľa. 

 ,,VOP“: znamená tieto Všeobecné obchodné podmienky spolupráce Sprostredkovateľa a Organizátora Podujatia na sprostredkovanie predaja Vstupeniek na Podujatia prostredníctvom webového portálu TickPo v Systéme Sprostredkovateľa, a na určenie podmienok predaja a tlače Vstupeniek, ktoré sú platné a účinné odo dňa 01.01.2017. Organizátor týmto berie na vedomie a potvrdzuje, že sa pred prvým použitím služieb dostupných na webovom portáli TickPo, rovnako aj pred zadaním Objednávky na webovom portáli TickPo v Systéme Sprostredkovateľa riadne oboznámil s aktuálnym znením VOP, tieto akceptuje a zaväzuje sa ich dodržiavať. Organizátor rovnako berie na vedomie a súhlasí, že udelením súhlasu s týmito VOP vzniká zmluvný vzťah medzi Organizátorom a Sprostredkovateľom.

 ,,Vstupenka“: predstavuje ceninu, potvrdenie a doklad o zaplatení kúpnej ceny Zákazníkom za vstup (jednorazový, alebo opakovaný) na nim vybrané Podujatie uverejnené na webovom portáli TickPo, ku ktorému sa daná Vstupenka viaže. Vstupenka bude po uhradení kúpnej ceny Vstupenky v plnej výške Zákazníkom v elektronickej podobe ako tzv. ,,E-ticket“ zaslaná na e-mailovú adresu Zákazníka, ktorú zadal v rámci registrácie na webovom portáli TickPo (registrovaný užívateľ), alebo pri kúpe Vstupenky bez registrácie (neregistrovaný užívateľ). Vstupenka musí byť následne Zákazníkom vytlačená na kancelársky hárok A4, a to výlučne prostredníctvom laserovej tlačiarne (tlač vstupenky v inej forme a podobe nebude zo strany Organizátora akceptovaná).

 Vstupenka musí obsahovať aspoň nasledovné údaje: 

Označenie Organizátora;
Názov Podujatia;
Dátum, miesto a čas začiatku konania Podujatia;
Cenu Vstupenky;
Číslo Vstupenky/Číslo predaja;
Identifikačné a daňové údaje Organizátora Podujatia;
Kontrolný ústrižok, jedinečný čiarový kód, alebo iné identifikačné a kontrolné označenie vyobrazené na Vstupenke Organizátora v prípade, ak je daná možnosť poskytovaná Organizátorom. 

Organizátor je povinný v rámci registrácie, alebo pri vytváraní Ponuky určiť, či Vstupenka bude vystavená na konkrétne meno a priezvisko Zákazníka, prípadne osoby, ktorá sa Podujatia zúčastní. Organizátor berie na vedomie, že výlučne Zákazník zodpovedá za správnosť, úplnosť, pravdivosť a presnosť poskytnutých údajov. Organizátor je oprávnený požadovať pri vstupe na Podujatie od Zákazníka, resp. osoby, ktorá sa Podujatia zúčastní aj predloženie dokladu, ktorým by preukázal totožnosť Zákazníka, resp. osoby, ktorá sa Podujatia zúčastní a súlad údajov v doklade s údajmi uvedenými na Vstupenke. Organizátor si vyhradzuje právo viazať platnosť Vstupenky na neporušený kontrolný ústrižok, jedinečný čiarový kód, alebo iné označenie vyobrazené na Vstupenke Organizátora, ktorý musí byť bez zmien, úprav, alebo poškodenia. Vstupenka je viazaná výlučne na Podujatie, na ktoré bola zakúpená, a nie je možné ju použiť za účelom vstupu na iné podujatie.  Organizátor sa zaväzuje všetky požiadavky na obsah a platnosť Vstupenky oznámiť Zákazníkovi vopred, či už vo forme e-mailovej správy, alebo prostredníctvom svojich obchodných podmienok, podmienok konkrétneho Podujatia, predpisov, pokynoch, alebo inštrukcií a i. 

S držbou Vstupenky je spojené oprávnenie Zákazníka zúčastniť sa na Podujatí, na ktoré bola Vstupenka zakúpená. Vstupenku nie je možné ďalej ponúkať na predaj, alebo bezdôvodne a svojvoľne vytlačiť jej duplikát. Prípadné vrátenie Vstupenky do predaja a jej výmena je možná len v prípade, ak je táto možnosť poskytovaná Organizátorom Podujatia, a len za podmienok uvedených Organizátorom v Ponuke Podujatia, prípadne v podmienkach Podujatia vydaných Organizátorom. Akékoľvek upravovanie, falšovanie, alebo kopírovanie Vstupenky je trestné. Vstupenka je neplatná po opustení Podujatia, alebo po ukončení Podujatia, a to s prihliadnutím na povahu Podujatia. Vstupenka slúži Zákazníkovi ako doklad o zaplatení kúpnej ceny za vstup na Podujatie, pričom za predpokladu, že Zákazník potrebuje iný doklad ako je Vstupenka, je potrebné sa obrátiť so svojou žiadosťou na info@TickPo.sk 

,,Zákazník“: je fyzická osoba, právnická osoba, alebo iná tretia osoba, ktorá si prostredníctvom webového portálu TickPo, v Systéme Sprostredkovateľa zakúpila Vstupenku na ňou vybrané Podujatie uverejnené Organizátorom na webovom portáli TickPo. 

Úvodné a všeobecné ustanovenia 

Webový portál TickPo slúži na sprostredkovanie predaja Vstupeniek na Podujatie v zmysle Ponuky Organizátora v Systéme Sprostredkovateľa. Sprostredkovateľ je oprávnený vykonávať sprostredkovanie predaja Vstupeniek v prospech Organizátora na základe zmluvného vzťahu s Organizátorom Podujatia, a súčasne je Sprostredkovateľ oprávnený prijímať kúpne ceny za Vstupenky uhradené Zákazníkmi.
Organizátor týmto berie na vedomie, že zaplatením kúpnej ceny za Vstupenku Zákazníkom, a teda zakúpením Vstupenky Zákazníkom na webovom portáli TickPo, vzniká právny vzťah priamo medzi ním ako Organizátorom konkrétneho Podujatia, ku ktorému sa zakúpená Vstupenka viaže a Zákazníkom, ktorý si takúto Vstupenku na konkrétne Podujatie Organizátora zakúpil, a nie medzi Sprostredkovateľom a Zákazníkom. Právny vzťah medzi Organizátorom Podujatia a Zákazníkom, ktorý si zakúpil Vstupenku na takéto Podujatie sa bude spravovať obchodnými podmienkami Podujatia a Organizátora Podujatia, predpismi, alebo pokynmi Organizátora, alebo poriadkom konkrétneho Podujatia, ktoré budú uvedené alebo v Ponuke Podujatia, na webovej stránke Organizátora, webovej stránke konkrétneho Podujatia, prípadne budú oznámené Zákazníkovi po zakúpení Vstupenky. Organizátor sa zaväzuje informovať Zákazníka o takýchto podmienkach v dostatočnej lehote vopred, pred konaním samotného Podujatia.
Organizátor týmto berie na vedomie a súhlasí so zverejnením údajov a informácií o Organizátorovi na Vstupenke a webovom portáli TickPo.
Organizátor berie na vedomie, že Sprostredkovateľ nezodpovedá za činnosť Organizátora, nenesie zodpovednosť za konanie Podujatia, prípadne za jeho zmenu, zrušenie, za zmenu v organizácii Podujatia, ako ani za zmeny prijaté Organizátorom počas predaja Vstupeniek, a nie je súčasne povinný vykonávať kontroly na Podujatiach, ako ani kontroly organizácie Podujatia.
Organizátor rovnako berie na vedomie, že Sprostredkovateľ rovnako nezodpovedá za úplnosť, správnosť a aktuálnosť údajov a informácií obsiahnutých v Ponuke Podujatia zadanej a uverejnenej zo strany Organizátora, ako ani informácií o Organizátorovi a o podmienkach konania Podujatia. 

Objednávka a kúpa Vstupenky 

Aktuálne Ponuky Podujatí sú pravidelne uverejňované na webovom portáli TickPo, a to bezodkladne po ich vytvorení Organizátorom. Ponuka Podujatia je aktívna jej zverejnením na webovom portáli TickPo Sprostredkovateľom a Zákazník je oprávnený zakúpiť si Vstupenku na akékoľvek Podujatie zverejnené na webovom portáli TickPo v Systéme Sprostredkovateľa.
Sprostredkovateľ sa zaväzuje vykonávať v prospech Organizátora sprostredkovanie predaja Vstupeniek na Podujatia, ktorých Ponuka bola Organizátorom vytvorená v Systéme Sprostredkovateľa, a ktoré boli zverejnené na webovom portáli TickPo v súlade s týmito VOP. Sprostredkovateľ sa zaväzuje v rámci vzájomnej spolupráce s Organizátorom umožniť Organizátorovi využitie služieb Sprostredkovateľa dostupných na webovom portáli TickPo v rozsahu a spôsobom uvedeným v týchto VOP.
Organizátor sa zaväzuje pri zadávaní Ponuky ohraničiť trvanie Ponuky, a to buď (i) termínom určeným Organizátorom v Ponuke, alebo (ii) termínom určeným v zmysle dohody medzi Sprostredkovateľom a Organizátorom, alebo (iii) kapacitne, maximálnym počtom zakúpených Vstupeniek, a to s prihliadnutím na obsah Ponuky Organizátora a záujem Organizátora.
Organizátor berie na vedomie, že počet Vstupeniek zakúpených jedným konkrétnym Zákazníkom je limitovaný počtom 10 Vstupeniek. Pri vstupe na konkrétne Podujatie sa každá fyzická osoba musí preukázať vlastnou Vstupenkou. Organizátor je rovnako povinný v Ponuke Podujatia určiť, či je Vstupenku možné využiť iba jednorázovo, alebo aj opakovane.
Organizátor je oprávnený zadávať Ponuky do Systému Sprostredkovateľa po jeho registrácii v Systéme Sprostredkovateľa, a to kliknutím na ikonu: vytvoriť event, umiestnenú: web TickPo.sk, potom, čo riadne, správne a úplne vyplnil údaje nevyhnutné na registráciu Organizátora v Systéme Sprostredkovateľa. Organizátorovi bude po úspešnej registrácii v Systéme Sprostredkovateľa Sprostredkovateľom zaslané písomné oznámenie o úspešnej registrácii vo forme e-mailovej správy na e-mailovú adresu uvedenú Organizátorom pri registrácii v Systéme Sprostredkovateľa, ktorej súčasťou bude aj užívateľské meno a heslo, na základe ktorého sa môže prihlásiť do Systému Sprostredkovateľa a vytvárať Ponuky Podujatí.
Organizátor, ktorý zadáva Ponuku na Podujatie do Systému, na ktoré má Sprostredkovateľ sprostredkovať predaj Vstupeniek, sa zaväzuje uviesť do Ponuky, a/alebo zaslať Sprostredkovateľovi riadne, správne, úplné, pravdivé a nezavádzajúce Náležitosti Ponuky, ktoré sú potrebné na realizáciu predaja Vstupeniek prostredníctvom Sprostredkovateľa, a to vyplnením formulára Ponuky dostupného v Systéme
Organizátor sa zaväzuje vytvoriť Ponuku v Systéme Sprostredkovateľa na webovom portáli TickPo najneskôr v lehote dvoch (2) pracovných dní pred prvým Oznámením o konaní Podujatia, pričom Ponuka Podujatia vytvorená Organizátorom musí obsahovať všetky Náležitosti Ponuky nevyhnutné na posúdenie splnenia všetkých podmienok na uverejnenie Ponuky Podujatia Sprostredkovateľom a na zabezpečenie realizácie predaja Vstupeniek Sprostredkovateľom, a to najmä:
Údaje o Organizátorovi Podujatia;
Názov Podujatia, dátum, čas a miesto konania Podujatia, trvanie Podujatia;
Špecifikáciu, stručný popis Podujatia, prípadne obrázok Podujatia;
Počet, kúpnu cenu, kategóriu a špecifikáciu Vstupeniek, ktoré Organizátor ponúka na zabezpečenie účasti na Podujatí, vrátane prípadného určenia druhu Vstupeniek (napr. jednorázová – opakovaná, na sedenie – na státie, na konkrétne meno, alebo nie a pod.);
Možnosť Zákazníka zvoliť si konkrétne miesto, alebo sektor v zozname miest a sektorov Podujatia, v prípade, ak sa Vstupenky viažu na konkrétny sektor, alebo miesto;
Presné a jasné podmienky uplatnenia zľavových kupónov, akcií a i. v prípade, ak Organizátor ponúka tretím osobám a Zákazníkom aj možnosť využitia kupónov podporovaných a akceptovaných Organizátorom napríklad za účelom uplatnenia zľavy z ceny Vstupenky;
Vymedzenie rozsahu osobných údajov Zákazníkov, ktorých spracúvaním je Sprostredkovateľ poverený Prevádzkovateľom;
Iné podmienky a požiadavky na predaj Vstupeniek (napr. vyobrazenie povinných označení Vstupeniek, jedinečných identifikátorov Vstupeniek, formát v akom musia byť Vstupenky vytlačené a i.).
Všetky vyššie uvedené údaje predstavujú minimálny rozsah Náležitostí Ponuky, ktoré je Organizátor povinný vyplniť vo formulári Ponuky, ktorý je dostupný v Systéme Sprostredkovateľa, prípadne zaslaním údajov na e-mailovú adresu Sprostredkovateľa: info@TickPo.sk . Ponuka, ktorá bude obsahovať všetky Náležitosti Ponuky nevyhnutné na zabezpečenie riadneho sprostredkovania predaja Vstupeniek bude schválená Sprostredkovateľom v Systéme a zverejnená na webovom portáli TickPo.
Sprostredkovateľ si vyhradzuje právo neuverejniť, alebo stiahnuť uverejnenú Ponuku z webového portálu TickPo v prípade, ak Ponuka, alebo akákoľvek informácia, alebo údaj v nej uvedený porušuje niektoré z ustanovení právneho poriadku Slovenskej republiky, zásady dobrých mravov, je nezákonná, nepresná, alebo neúplná, alebo má inú vadu, pre ktorú nemôže byť Ponuka uverejnená. Zákazník berie na vedomie a súhlasí, že v prípade, ak realizoval nákup Vstupenky na Podujatie, ktoré bude následne stiahnuté z webového portálu TickPo, kúpa a predaj takýchto Vstupeniek sa automaticky zruší, a Zákazníkovi budú vrátené finančné prostriedky zodpovedajúce kúpnej cene Vstupenky, ktorú uhradil pred stiahnutím Ponuky Podujatia z webového portálu TickPo z dôvodov uvedených v tomto odseku VOP. Zákazník berie na vedomie a súhlasí, že tieto finančné prostriedky zodpovedajúce kúpnej cene Vstupenky mu budú vrátené zo strany Organizátora, alebo Sprostredkovateľa v lehote do pätnástich (15) dní od stiahnutia Ponuky Podujatia z webového portálu TickPo, a to na účet z ktorého Zákazník realizoval platbu Vstupenky na predmetné Podujatie. Zákazník sa zaväzuje takto zaslané finančné prostriedky prijať. Zákazník súčasne berie na vedomie, že tieto finančné prostriedky zodpovedajúce kúpnej cene Vstupenky za Podujatie, ktorého Ponuka bola stiahnutá z webového portálu TickPo z dôvodov uvedených v tomto odseku je oprávnený vymáhať výlučne od Organizátora.
Organizátor vyhlasuje, že má zmluvne vysporiadané vzťahy s vlastníkom/prevádzkovateľom miestnosti, haly, resp. iného priestoru, v ktorom sa má Podujatie uskutočniť, a súčasne má zmluvne dohodnutú spoluprácu so všetkými účinkujúcimi na Podujatí, a teda je v celom rozsahu oprávnený organizovať Podujatie, na ktoré sa uskutoční predaj Vstupeniek v Systéme Sprostredkovateľa.
Organizátor je oprávnený vstupovať do Systému v rozsahu jemu pridelených užívateľských práv, a to po prihlásení sa prostredníctvom svojho užívateľského mena a hesla v zmysle ods. 5. tohto článku VOP. Po prihlásení sa do Systému je Organizátorovi, okrem zadávania Ponúk, umožnený aj prístup k informáciám a štatistikám, ktorých obsahom je prehľad predaja Vstupeniek na Podujatie/Podujatia, Organizátor je povinný vykonávať pravidelné kontroly správnosti a úplnosti takýchto údajov zadaných v Systéme Sprostredkovateľa, pričom všetky nedostatky a nezrovnalosti je povinný hlásiť Sprostredkovateľovi bez zbytočného odkladu vo forme e-mailovej správy zaslanej na: info@TickPo.sk
Po zverejnení Ponuky Podujatia Organizátora v Systéme Sprostredkovateľa, je Ponuka Podujatia sprístupnená tretím osobám na webovom portáli TickPo a tretie osoby majú právo zakúpiť si Vstupenky na takéto Podujatie.
Organizátor berie na vedomie, že kúpa a predaj Vstupenky sa realizuje výlučne elektronicky, prostredníctvom webového portálu TickPo v Systéme Sprostredkovateľa, a to postupom uvedeným vo VOP webového portálu TickPo a na webovom portáli TickPo. Vstupenka bude Zákazníkovi zaslaná v elektronickej podobe ,,E-ticket“na e-mailovú adresu zadanú Zákazníkom pri objednávke Vstupenky, alebo pri registrácii Zákazníka v Systéme Sprostredkovateľa, a to bezodkladne, najneskôr do 24 hodín po obdržaní informácie o riadnom zaplatení kúpnej ceny Vstupenky/Vstupeniek v plnej výške na účet Sprostredkovateľa. V prípade, ak nebude platba kúpnej ceny Vstupenky/Vstupeniek prijatá do 24 hod. od zadania objednávky Vstupenky/Vstupeniek, objednávka Zákazníka bude automaticky zrušená, pričom peňažné prostriedky zodpovedajúce výške kúpnej ceny Vstupenky/Vstupeniek prijaté Sprostredkovateľom po uplynutí tejto lehoty a po zrušení objednávky budú bezodkladne vrátené Zákazníkovi na účet, z ktorého boli zaslané. Pripísaním platby kúpnej ceny za Vstupenku/Vstupenky v plnej výške na účet Sprostredkovateľa, sa kúpna cena Vstupenky/Vstupeniek považuje za riadne uhradenú a nákup Vstupenky/Vstupeniek za riadne zrealizovaný.
Zákazníkovi bude zaslaná Vstupenka na jeho e-mailovú adresu, a to v podobe elektronickej Vstupenky ,,E-ticket“, ktorá môže byť vo formáte PDF, alebo v inom vhodnom formáte s prihliadnutím na záujmy Organizátora. Zákazník je povinný vytlačiť si Vstupenku na kancelársky hárok A4 výlučne prostredníctvom laserovej tlačiarne (tlač vstupenky v inej forme a podobe nebude zo strany Organizátora akceptovaná). Pre vylúčenie pochybností Sprostredkovateľ vyhlasuje, že otvorenie a tlač Vstupenky vo formáte PDF je možné len v programe, ktorý umožňuje otvorenie a tlač PDF dokumentov. V prípade, ak Organizátor určí iné pokyny týkajúce sa tlače a obsahu Vstupenky, tieto sa zaväzuje oznámiť Sprostredkovateľovi pred zadaním Ponuky Podujatia, alebo súčasne so zadaním Ponuky Podujatia tak, aby boli Zákazníkovi oznámené vo forme e-mailovej správy zaslanej Zákazníkovi spoločne so Vstupenkou. Organizátor sa súčasne zaväzuje Sprostredkovateľovi pred zadaním Ponuky, alebo súčasne so zadaním Ponuky oznámiť bližšie informácie týkajúce sa konkrétneho Podujatia, podmienok využitia Vstupenky, cenu Vstupenky, prípadne osobitné požiadavky týkajúce sa konkrétneho Podujatia, Vstupenky, vstupu na Podujatie, a to s prihliadnutím na podmienky Organizátora konkrétneho Podujatia tak, aby boli Zákazníkovi rovnako doručené spoločne so Vstupenkou.
Za predpokladu, že bude Vstupenka opatrená jedinečným čiarovým kódom, Organizátor berie na vedomie, že Zákazník je povinný sa pri vstupe na Podujatie preukázať platnou Vstupenkou s neporušeným jedinečným čiarovým kódom, ktorý bude na mieste zosnímaný príslušným čítacím zariadením, na základe čoho bude Zákazníkovi umožnený vstup na Podujatie. Po zosnímaní jedinečného čiarového kódu na Vstupenke, sa Vstupenka stane neplatnou, a nie je možné ju opätovne použiť bez ohľadu na osobu, ktorou bola Vstupenka pri vstupe na Podujatie predložená ako prvá. Akékoľvek ďalšie predloženie Vstupenky za účelom vstupu na Podujatie, nebude zo strany Organizátora akceptované, a takejto osobe nebude umožnený vstup na Podujatie.
Platná Vstupenka, ktorá spĺňa všetky náležitosti je oprávneným dokladom umožňujúcim Zákazníkovi vstup na Podujatie a využívanie s tým súvisiacich služieb týkajúcich sa Podujatia.
Organizátor berie na vedomie a súhlasí, že daňové doklady týkajúce sa Vstupenky je oprávnený vydávať výlučne Organizátor. Sprostredkovateľ je síce Organizátorom oprávnený sprostredkovať predaj Vstupenky a prijímať platby kúpnej ceny Vstupenky, ale vystupuje výlučne v postavení sprostredkovateľa, a nie Organizátora, či predajcu Vstupenky. Organizátor má povinnosť vystaviť daňový doklad Zákazníkovi, ktorý pri objednávke a následnej kúpe Vstupenky/Vstupeniek vystupuje v postavení zdaniteľnej osoby a presne, správne a úplne vyplní fakturačné údaje uvedené vo formulári objednávky Vstupenky (v rozsahu obchodné meno, sídlo – miesto podnikania, IČO, IČ DPH, DIČ) vždy a Zákazníkovi, ktorý nevystupuje v postavení zdaniteľnej osoby na jeho žiadosť.
V prípade, ak je konanie Podujatia ohraničené minimálnym počtom zakúpených Vstupeniek, ktorý nebol dosiahnutý počas trvania Ponuky Podujatia, a z tohto dôvodu bolo Podujatie zrušené, alebo zmenené, Organizátor berie na vedomie a súhlasí, že platba kúpnej ceny za Vstupenku bude vrátaná Zákazníkovi Organizátorom Podujatia, alebo Sprostredkovateľom na účet, z ktorého bola platba kúpnej ceny Vstupenky zrealizovaná, a to v lehotách určených v zmysle podmienok Organizátora.
Organizátor berie na vedomie, že Sprostredkovateľ nezodpovedá za odcudzenie, stratu, neoprávnené použitie, skopírovanie Vstupenky, pričom Zákazník je povinný chrániť Vstupenku pred stratou, odcudzením, alebo zneužitím a uchovávať ju na bezpečnom mieste.
Organizátor rovnako berie na vedomie, že Sprostredkovateľ nezodpovedá Zákazníkovi, Organizátorovi, ani tretím osobám za škodu, ktorá vznikne z dôvodu uvedenia nesprávnych, neúplných a zavádzajúcich údajov a informácií Zákazníkom v rámci registrácie a/alebo prihlásenia sa Zákazníkom do Systému Sprostredkovateľa a pri vypĺňaní údajov v objednávke Vstupenky/Vstupeniek, vrátane zadania chybnej, nesprávnej, alebo neaktuálnej e-mailovej adresy, ako ani z dôvodu uvedenia nesprávnych, neúplných a zavádzajúcich údajov a informácií Organizátorom pri registrácii v Systéme, v Ponuke, podmienkach Podujatia a i.
V prípade, ak v Systéme Sprostredkovateľa budú evidované vystavené a nepredané Vstupenky na Podujatie, má Organizátor právo na ich prevzatie/zaslanie v lehote najneskôr jeden (1) pracovný deň pred konaním Podujatia, nie však skôr ako dva (2) pracovné dni pred konaním Podujatia, a to za účelom ich prípadného predaja mimo Systému Sprostredkovateľa, predovšetkým na mieste konania Podujatia.
Organizátor sa zaväzuje uvádzať logo Sprostredkovateľa a webového portálu Sprostredkovateľa na svojom webovom portáli, v materiáloch a propagačných dokumentoch konkrétneho Podujatia. 
Podujatie nie je možné vytvoriť v prípade, že sa uskutoční neskôr ako o 12 mesiacov

Výhradnosť 

Organizátor berie na vedomie a súhlasí, že sprostredkovanie predaja Vstupeniek na Podujatie Organizátora bude zabezpečovať výlučne Sprostredkovateľ, v Systéme Sprostredkovateľa, ktorý má výlučné právo na sprostredkovanie predaja Vstupeniek na Podujatie organizované Organizátorom a Organizátor sa zaväzuje, že nebude realizovať a ani neumožní sprostredkovanie predaja Vstupeniek sám, alebo akoukoľvek treťou osobou, okrem prípadov predaja Vstupeniek prostredníctvom vlastných webových portálov.

 Zmena, alebo zrušenie Podujatia 

Organizátor berie na vedomie, že Podujatia zobrazené na webovom portáli TickPo nie sú Podujatiami Sprostredkovateľa a vzťahujú sa na ne všeobecné podmienky, alebo pokyny Organizátora predmetného Podujatia, vrátane úpravy podmienok, za ktorých môže dôjsť k zmene, alebo k zrušeniu Podujatia.

ZMENA PODUJATIA:

K zmenám Podujatia a podmienok konania Podujatia môže dôjsť zo strany Organizátora v dôsledku objektívnych okolností, a to napríklad vplyvom nepriaznivej poveternostnej situácie, skutočností vzniknutých následkom ročných období, vplyvmi počasia, nepriaznivého zdravotného stavu účinkujúcich na Podujatí a pod. Za predpokladu, že nastanú skutočnosti, ktoré majú za následok zmeny v organizácii a v konaní Podujatia, prípadne vedú k obmedzeniu rozsahu služieb, ktoré majú byť poskytované v rámci Podujatia, alebo k určeniu náhradného termínu konania Podujatia, je Organizátor povinný o predmetných skutočnostiach informovať Zákazníka a Sprostredkovateľa, uverejnením oznámenia na webovom portáli TickPo, a súčasne zaslaním e-mailovej správy na e-mailovú adresu Zákazníka zadanú pri registrácii, alebo v procese nákupu Vstupenky na webovom portáli TickPo a na e-mailovú adresu Sprostredkovateľa.
Ak dôjde k zmene Podujatia, prípadne Organizátor určí iný termín konania Podujatia, alebo ak dôjde k zníženiu rozsahu služieb poskytovaných v rámci Podujatia a Organizátor neuvedie inak, vrátia sa finančné prostriedky zodpovedajúce kúpnej cene Vstupenky, alebo časti kúpnej ceny Vstupenky Zákazníkom v lehote, v mieste a spôsobom určeným Organizátorom, o ktorom bude Organizátor Zákazníkov informovať oznámením uverejneným na webovom portáli TickPo, a súčasne formou e-mailovej správy zaslanej Zákazníkom na e-mailové adresy uvedené Zákazníkmi pri registrácii, alebo v procese nákupu Vstupenky. Sprostredkovateľ bude informovať Zákazníka o každej zmene Podujatia a organizácii Podujatia, o ktorej bol informovaný zo strany Organizátora, uverejnením oznámenia na webovom portáli TickPo.
Zákazník nemá nárok na vrátanie kúpnej ceny Vstupenky, alebo jej časti v prípade, ak sa Zákazník aj napriek zmenám vykonaným zo strany Organizátora zúčastnil Podujatia, prípadne využil náhradný termín konania Podujatia. V takomto prípade nemá Zákazník ani nárok na vrátenie nákladov a výdavkov, ktoré mu vznikli z dôvodov zmien Podujatia vykonaných zo strany Organizátora (napr. náklady na stravu, dopravu do miesta konania Podujatia, ubytovanie v mieste konania Podujatia a i.).

ZRUŠENIE PODUJATIA:

Organizátor berie na vedomie, že je oprávnený zrušiť Podujatie, Ponuka ktorého je uverejnená na webovom portáli TickPo, a na ktoré Sprostredkovateľ sprostredkúva predaj Vstupeniek v Systéme Sprostredkovateľa. V takomto prípade je však Organizátor povinný bezodkladne, najneskôr do štyridsaťosem (48) hodín, informovať Zákazníka a Sprostredkovateľa o zrušení Podujatia formou e-mailovej správy zaslanej na e-mailovú adresu Zákazníka uvedenú pri registrácii, alebo v procese nákupu Vstupenky a Sprostredkovateľa. Spoločne s oznámením Organizátor uvedie čas, spôsob a bližšie informácie týkajúce sa vrátenia kúpnej ceny Vstupenky Zákazníkovi. Organizátorom je povinný uhradiť Sprostredkovateľovi všetky náklady, ktoré mu vznikli v súvislosti so sprostredkovaním predaja Vstupeniek, vystavením a distribúciou Vstupeniek na zrušené Podujatie, ako aj dojednanú Odmenu za sprostredkovanie, a to za každú Vstupenku predanú na zrušené Podujatie Sprostredkovateľom ku dňu doručenia oznámenia o zrušení Podujatia Organizátorom Sprostredkovateľovi. 

V prípade zmeny, alebo zrušenia Podujatia, ktoré budú oznámené Organizátorom Sprostredkovateľovi v zmysle tohto článku VOP, sa Sprostredkovateľ zaväzuje sprístupniť na webovom portáli TickPo, na ktorej bola zverejnená Ponuka Podujatia a prostredníctvom ktorej si Zákazník mohol zakúpiť Vstupenku na Podujatie, ktoré bolo zrušené, alebo zmenené, informáciu o zrušení Podujatia, zmene Podujatia, prípadne informáciu o čase, mieste a spôsobe vrátenia kúpnej ceny Vstupenky zakúpenej na Podujatie, a to po dobu pätnásť (15) dní odo dňa doručenia oznámenia Organizátora o zmene a/alebo zrušení Podujatia.

Pre vylúčenie akýchkoľvek pochybností, sa na účely uvedené v týchto VOP považuje za neuskutočnené Podujatie nielen Podujatie, ktoré bolo zrušené, a teda nebolo konané vôbec, ale aj Podujatie nekonané v pôvodne oznámenom termíne, a teda Podujatie, ktorého konanie bolo preložené na iný termín.
V prípade, ak vznikne Organizátorovi v zmysle tohto článku VOP povinnosť vrátiť Zákazníkovi kúpnu cenu Vstupenky v plnej výške, zaväzuje sa, pokiaľ sa so Sprostredkovateľom písomne nedohodne inak, na vrátení kúpnej ceny Vstupeniek prostredníctvom Sprostredkovateľa. Organizátor sa však v takomto prípade zaväzuje nahradiť Sprostredkovateľovi náklady spojené s vrátením kúpnej ceny Vstupenky Zákazníkovi v dohodnutej výške.
V prípade, ak nedôjde k uskutočneniu Podujatia v zmysle tohto článku VOP, prípade vznikne Zákazníkovi nárok na vrátenie kúpnej ceny Vstupenky z dôvodu zmeny Podujatia v zmysle tohto článku VOP, Sprostredkovateľ má nárok na odmenu v dohodnutej výške, a to v celom rozsahu za každú jednu predanú Vstupenku na Podujatie, ktoré bolo zrušené, alebo sa neuskutočnilo v pôvodne oznámenom termíne. 

Trvanie zmluvného vzťahu 

Zmluvný vzťah medzi Sprostredkovateľom a Organizátorom založený týmito VOP sa uzatvára na dobu určitú, a to (i) do ukončenia trvania Podujatia, v prípade konania Podujatia v pôvodne organizovanom termíne, (ii) do ukončenia trvania Podujatia organizovaného v náhradnom termíne, v prípade prijatia zmien v konaní Podujatia Organizátorom, alebo (iii) dňom zrušenia Podujatia, v prípade ak došlo k zrušeniu Podujatia zo strany Organizátora. Organizátor a Sprostredkovateľ berú na vedomie a súhlasia, že po ukončení trvania Podujatia má Organizátor právo na vyplatenie celkovej kúpnej ceny do výšky predaných Vstupeniek a Sprostredkovateľ má nárok na Odmenu za sprostredkovanie v lehotách a v podmienkach za podmienok uvedených v týchto VOP. Organizátor a Sprostredkovateľ berú na vedomie a súhlasia, že v prípade zrušenia Podujatia vysporiadajú všetky vzájomné nároky a nároky voči Zákazníkom s prihliadnutím na tieto VOP a VOP webového portálu TickPo.

 Práva a povinnosti 

Sprostredkovateľ sa zaväzuje:

umožniť Organizátorovi prístup do Systému po prihlásení sa pomocou prihlasovacích údajov Organizátora v zmysle odseku 5 článku III. týchto VOP a využívanie služieb v rozsahu užívateľských práv daných Sprostredkovateľom Organizátorovi;
udržiavať a zabezpečovať prevádzku a fungovanie Systému a odstraňovať poruchy Systému bez zbytočného odkladu, najneskôr do dvadsaťštyri (24) hodín po ich oznámení zo strany Organizátora, ak je odstránenie poruchy v stanovenej lehote možné;
vytvoriť vhodné, technické, bezpečnostné a organizačné opatrenia na fungovanie Systému, riadne sprostredkovanie predaja Vstupeniek, zabránenie neoprávnenému prístupu tretích osôb do Systému a riadne poskytovanie služieb spojených so sprostredkovaním predaja Vstupeniek v zmysle týchto VOP;
vyhodnocovať oprávnené pripomienky a námietky vznesené Organizátorom týkajúce sa fungovania Systému, zlepšenia fungovania Systému a sprostredkovania predaja Vstupeniek, a to s prihliadnutím na technické, organizačné, bezpečnostné a ekonomické možnosti Sprostredkovateľa;
zverejniť Ponuku Organizátora najneskôr do dvoch (2) dní od jej zadania do Systému Organizátorom, a to za predpokladu, že Ponuka obsahuje všetky Náležitosti Ponuky a spĺňa všetky podmienky v zmysle týchto VOP, a to po prípadnom odsúhlasení návrhu Vstupeniek v zmysle vzájomných dojednaní s Organizátorom;
s prihliadnutím na oprávnené záujmy Organizátora primeraným spôsobom propagovať Podujatie organizované Organizátorom a Organizátora takéhoto Podujatia, na ktoré sa predávajú Vstupenky v Systéme Sprostredkovateľa na webovom portáli TickPo, prípadne formou tzv. priameho marketingu.

 

Organizátor sa zaväzuje:

uviesť pri registrácii, pri prihlásení sa do Systému a zadávaní Ponuky riadne, správne, pravdivé, úplné a nezavádzajúce informácie o Organizátorovi a o Podujatí, vrátane všetkých Náležitostí Ponuky a súčasne sa zaväzuje uviesť Sprostredkovateľovi všetky podmienky týkajúce sa Vstupeniek a predaja Vstupeniek, najmä, nie však výlučne ich počet (minimálny – maximálny), druh, kategóriu, prípadne inú špecifikáciu Vstupeniek (sektory, miesta na sedenie – miesta na státie, voľný vstup – Vstupenka viazaná na konkrétne meno, špecifikácia Vstupenky na základe jedinečného identifikátora, osobitného označenia, alebo kontrolného ústrižku a i.);
umožniť Zákazníkovi po predložení Vstupenky na jednorázový, alebo opakovaný vstup (napr. permanentka na Podujatie, ktoré trvá viac dní) zakúpenej prostredníctvom webového portálu TickPo vstup na konkrétne Podujatie, na ktoré bola Vstupenka zakúpená, a to s prihliadnutím na povahu Vstupenky, údaje uvedené na Vstupenke, prípade poskytnuté Organizátorom. Vstupenka určená na jednorázový vstup stráca platnosť po opustení miesta konania konkrétneho Podujatia. Vstupenka na opakovaný vstup stráca platnosť dňom uvedeným na Vstupenke, prípadne dňom určeným Organizátorom;
poskytovať Zákazníkovi služby spojené s konaním Podujatia Organizátora;
poskytovať Zákazníkovi informácie o akýchkoľvek zmenách, a iných skutočnostiach súvisiacich s konaním a organizáciou Podujatia, prípadne aj o možných okolnostiach, ktoré môžu mať za následok zrušenie Podujatia;
akceptovať Vstupenky zakúpené Zákazníkmi prostredníctvom Sprostredkovateľa vo formáte určenom v zmysle týchto VOP a pokynov, inštrukcií a podmienok Organizátora uvedených pri zadávaní Ponuky, a/alebo oznámených Sprostredkovateľovi a Zákazníkovi po zakúpení Vstupenky. Organizátor vyhlasuje, že je mu známy formát Vstupeniek zasielaných Sprostredkovateľom Zákazníkom, a takto vytlačené a predložené Vstupenky Zákazníkmi bude akceptovať. Organizátor a Sprostredkovateľ si môžu písomne dohodnúť odlišný spôsob vyobrazenia a obsahu Vstupenky a rozsahu údajov uvedených na Vstupenke;
bezodkladne, vždy najneskôr do štyridsaťosem (48) hodín, písomne informovať Sprostredkovateľa a Zákazníka o akejkoľvek zmene, alebo zrušení Podujatia (napr. zmena v dátume, čase, mieste konania Podujatia, v rozsahu služieb poskytovaných v rámci Podujatia, v cenách, druhoch a kategóriách Vstupenky a i.), prípadne o akejkoľvek inej okolnosti, ktorá môže mať za následok zmenu, alebo zrušenie Podujatia, prípadne zmenu v organizácii Podujatia a vo vyobrazení Vstupeniek, ktorých kúpa a predaj sa uskutočňuje v Systéme Sprostredkovateľa, a to elektronickou poštou na e-mailovú adresu Zákazníka a Sprostredkovateľa: info@TickPo.sk a v prípade zmeny, alebo zrušenia Podujatia postupovať v súlade s článkom V. týchto VOP;
v prípade udelenia súhlasu a vystavenia náhradnej Vstupenky z dôvodu jej straty, odcudzenia, poškodenia a zničenia v zmysle článku X. týchto VOP, akceptovať takto vystavenú náhradnú Vstupenku ako rovnocennú Vstupenku umožňujúcu vstup na Podujatie ostatným Zákazníkom, a prípadné problémy a nezrovnalosti vzniknuté v zmysle tohto odseku článku VOP riešiť na miestne uskutočnenia Podujatia;
neponúkať, nepredávať ani inak nedistribuovať Vstupenky dodané Sprostredkovateľom iným spôsobom ako prostredníctvom Sprostredkovateľa, okrem prípadu vopred písomne schváleného Sprostredkovateľom a prípadu, týkajúceho sa predaja Vstupeniek priamo na mieste konania Podujatia pri vstupe na Podujatie. Organizátor sa súčasne zaväzuje, že nebude Vstupenky na Podujatie predávať, ponúkať, ani inak distribuovať prostredníctvom zmluvných partnerov Sprostredkovateľa;
informovať Sprostredkovateľa o konaní každého Podujatia vopred, vždy najneskôr v lehote dvoch pracovných (2) dní pred prvým Oznámením o konaní Podujatia a v Ponuke uviesť všetky Náležitosti Ponuky riadne, včas a bez dôvodných pochybností;
bezodkladne, vždy najneskôr do štyridsaťosem (48) hodín, informovať Sprostredkovateľa o zistených vadách, nedostatkoch, alebo iných nezrovnalostiach v Systéme, v prihlásení sa do Systému, alebo o prípadných možných narušeniach prístupových práv do Systému a poskytnúť Sprostredkovateľovi všetkú súčinnosť nevyhnutnú na odstránenie vzniknutej situácie;
na svojej internetovej stránke, prípadne internetovej stránke Podujatia a v rámci propagácie a reklamy Podujatia uviesť informáciu o spolupráci so Sprostredkovateľom pri predaji Vstupeniek prostredníctvom Sprostredkovateľa, a to na webovom portáli TickPo;
chrániť prístupové údaje do Systému poskytnuté Organizátorovi Sprostredkovateľom pred ich zverejnením, prezradením, poskytnutím, alebo zneužitím, pričom Organizátor zodpovedá za škodu, ktorá môže Sprostredkovateľovi vzniknúť zverejnením, prezradením, poskytnutím, alebo zneužitím prístupových údajov do Systému. 

Organizátor berie na vedomie a súhlasí, že zakúpením Vstupenky na konkrétne Podujatie Zákazníkom prostredníctvom webového portálu TickPo v Systéme Sprostredkovateľa:

vstupuje do zmluvného vzťahu so Zákazníkom, ktorý si zakúpil Vstupenku na konkrétne Podujatie, z ktorého vyplývajú vzájomné práva a povinnosti;
oboznámi Zákazníka s podmienkami, pokynmi, inštrukciami, predpismi, poriadkami Organizátora, ktoré sa vzťahujú na konkrétne Podujatie, na ktoré si Zákazník zakúpil Vstupenku na webovom portáli TickPo. 

Organizátor rovnako berie na vedomie a súhlasí, že registráciou v Systéme Sprostredkovateľa a zadaním Ponuky Podujatia vyjadruje súhlas s týmito VOP spolupráce Sprostredkovateľa a Organizátora Podujatia, s VOP webového portálu TickPo, ktoré sa zaväzuje dodržiavať.

 

Odmena Sprostredkovateľa, platobné podmienky a vyúčtovanie vzájomných nárokov

 

Sprostredkovateľ sa zaväzuje prijímať v mene Organizátora čiastky zodpovedajúce kúpnym cenám Vstupeniek bezhotovostne na účet Sprostredkovateľa, s čím Organizátor výslovne súhlasí. Sprostredkovateľ sa zaväzuje najneskôr do tridsiatich (30) pracovných dní po ukončení konkrétneho Podujatia Organizátora, na ktoré zabezpečoval sprostredkovanie predaja Vstupeniek vystaviť vyúčtovací protokol, ktorý bude obsahovať zoznam všetkých predaných Vstupeniek, vrátane číselného označenia Vstupeniek osobitne pre fyzické osoby a osobitne pre právnické a iné tretie osoby, ktorý sa zaväzuje zaslať Organizátorovi.
Sprostredkovateľ sa súčasne zaväzuje v lehote dvoch (2) pracovných dní od vystavenia vyúčtovacieho protokolu previesť celkovú sumu za všetky predané Vstupenky na Podujatie, po započítaní odmeny a nákladov Sprostredkovateľa vynaložených na sprostredkovanie predaja Vstupeniek, na účet Organizátora, ak sa Organizátor a Sprostredkovateľ nedohodli inak. Organizátor berie na vedomie, že zoznam predávaných a predaných Vstupeniek na Podujatie bude dostupný aj elektronicky v Systéme Sprostredkovateľa po prihlásení sa do Účtu Organizátora. Povinnosť Sprostredkovateľa uhradiť celkovú sumu sa predané Vstupenky, po započítaní odmeny a nákladov Sprostredkovateľa vynaložených na sprostredkovanie predaja Vstupeniek, sa považuje za splnenú okamihom odpísania takýchto finančných prostriedkov z bankového účtu Sprostredkovateľa na bankový účet Organizátora. Organizátor berie na vedomie a súhlasí, že Sprostredkovateľ nemá do okamihu vystavenia vyúčtovacieho protokolu podľa tohto odseku VOP povinnosť previesť finančné prostriedky zodpovedajúce kúpnym cenám za predané Vstupenky, a týmto sa výslovne vzdáva práva disponovania s finančnými prostriedkami za predané Vstupenky do doby vystavenia vyúčtovacieho protokolu podľa tohto odseku VOP.
Organizátor a Sprostredkovateľ sa týmto vzájomne dohodli, že Sprostredkovateľ má za sprostredkovanie predaja Vstupeniek na Podujatie nárok na Odmenu za sprostredkovanie vo výške 5% z konečnej kúpnej ceny každej úspešne predanej Vstupenky uhradenej Zákazníkom. Minimálna výška Odmeny za sprostredkovanie je 0,29 € za každú úspešne predanú Vstupenku uhradenú Zákazníkom.
Organizátor berie na vedomie a súhlasí, že Sprostredkovateľ je oprávnený započítať dohodnutú Odmenu za sprostredkovanie predaja Vstupeniek na Podujatie Organizátora oproti finančných prostriedkom zodpovedajúcim celkovej výške kúpnej ceny za predané Vstupenky na Podujatie, ktoré boli na bankový účet Sprostredkovateľa zaslané Zákazníkmi, ktorí si zakúpili Vstupenky na toto konkrétne Podujatie a zvyšok finančných prostriedkov previesť na bankový účet Organizátora.
Faktúra vystavená Sprostredkovateľom predstavuje daňový doklad vyhotovený v súlade so zákonom č. 222/2004 Z.z. o dani z pridanej hodnoty v znení neskorších predpisov, ktorý musí spĺňať všetky náležitosti v tomto zákone uvedené, v opačnom prípade má Organizátor právo na vrátenie faktúry na jej doplnenie, prípadne opravu Sprostredkovateľom. Faktúry budú splatné ku dňu ich vystavenia a uhradené formou zápočtu celkovej Odmeny za sprostredkovanie určenej v súlade s odsekom 3. tohto článku VOP a celkovej kúpnej ceny za predané Vstupenky obdržané Sprostredkovateľom od Zákazníkov, ktorí si zakúpili Vstupenky na konkrétne Podujatie.
Sprostredkovateľ berie na vedomie a súhlasí, že Organizátor je oprávnený poskytovať špeciálne akcie, zľavy, prípadne iné výhody spojené s kúpou a predajom Vstupenky na Podujatie. V takomto prípade, sa však Organizátor zaväzuje o takejto skutočnosti informovať Sprostredkovateľa najneskôr pri zadávaní Ponuky Podujatia, prípadne ak pôjde o dodatočné akcie, zľavy, prípadne iné výhody bez zbytočného odkladu, najneskôr do dvadsaťštyri (24) hodín od prijatia rozhodnutia Organizátora poskytovať špeciálne akcie, zľavy, prípadne iné výhody z ceny Vstupenky na Podujatie vo forme e-mailovej správy na: info@TickPo.sk a zaväzuje sa mu presne špecifikovať spôsob, formu a dôvod uplatnenia akcie, zľavy, prípadne inej výhody z ceny Vstupenky na Podujatie. Sprostredkovateľ má v takomto prípade nárok na Odmenu za sprostredkovanie vo výške počítanej z konečnej ceny Vstupenky po odpočítaní prípadnej zľavy, akcie, alebo inej výhody poskytnutej Organizátorom. 

Zodpovednosť Sprostredkovateľa a Organizátora 

Organizátor berie na vedomie a súhlasí, že Sprostredkovateľ nenesie zodpovednosť za:

uskutočnenie Podujatia, zmenu Podujatia, zrušenie Podujatia;
kvalitu, obsah a rozsah Podujatia;
škody spôsobené v súvislosti s konaním a organizáciou Podujatia, prípadne škody spôsobené počas konania Podujatia (na zdraví, živote, majetku, iných právach a i.);
bezpečnosť a ochranu zdravia počas konania Podujatia, dodržiavanie bezpečnostných pokynov a predpisov;
skutočnosti a okolnosti, ktoré môžu predstavovať zvýšené riziko ohrozenia života, zdravia a majetku Zákazníkov pred a počas konania Podujatia, prípadne zvýšené nebezpečenstvo ohrozenia práv a oprávnených záujmov Zákazníka;
oneskorené dodanie objednaných Vstupeniek zavinené Organizátorom, alebo z dôvodu technickej poruchy, alebo výpadku;
za nevyužitie Vstupenky na Podujatí a za neúčasť Zákazníka na Podujatí;
za neskontrolovanie údajov zo strany Zákazníka po doručení a vytlačení Vstupenky na e-mailovú adresu Zákazníka;
nesprávnosť, neúplnosť, nepravdivosť, nejasnosť, zmätočnosť, alebo zavádzajúci charakter údajov a informácií obsiahnutých na Vstupenke z dôvodoch na strane Organizátora, alebo Zákazníka;
uplatnenie práv Zákazníka spojených s držbou platnej Vstupenky na Podujatie;
pravdivosť, správnosť, úplnosť a nezavádzajúci charakter údajov a informácií obsiahnutých v Ponuke Podujatia uverejnenej na internetovej stránke TickPo, v pokynoch, inštrukciách, podmienkach, predpisoch a poriadkoch Organizátora a 
splnenie všetkých práv a povinností Zákazníka, ktoré mu vyplývajú z právnych predpisov, týchto VOP, podmienok, pokynov, inštrukcií, predpisov a poriadkov Organizátora, a to tak pri kúpe Vstupenky, pred konaním Podujatia, ako aj počas konania Podujatia.

Organizátor berie na vedomie a súhlasí, že zodpovednosť podľa ods. 1 týchto VOP nesie Organizátor, prípadne Zákazník.
Organizátor berie na vedomie a súhlasí, že Sprostredkovateľ zabezpečuje výlučne sprostredkovanie predaja Vstupenky na Podujatie vytvorené a organizované Organizátorom a zodpovedá výlučne len za riadne a včasné dodanie Vstupenky podľa týchto VOP.
Sprostredkovateľ rovnako nenesie zodpovednosť za činnosť Organizátora, ani za Podujatie organizované Organizátorom, ani činnosť tretích osôb poverených Organizátorom. Zakúpením Vstupenky vznikne zmluvný vzťah medzi Zákazníkom a Organizátorom, z ktorého vyplýva povinnosť Zákazníka dodržiavať pokyny, podmienky, inštrukcie, poriadky a predpisy Organizátora a povinnosť Organizátora postupovať v súlade s platnými právnymi predpismi, podmienkami ochrany zdravia, bezpečnosti, v súlade s obsahom Ponuky, pričom sa zaväzuje predchádzať vzniku akýchkoľvek škôd. V prípade zmeny, alebo zrušenia Podujatia, nemá Zákazník nárok na vrátenie odmeny za služby vykonané Sprostredkovateľom, ako ani nárok na náhradu nákladov a iných výdavkov na ubytovanie, stravu, cestovanie a i., ktoré môžu Zákazníkovi vzniknúť z dôvodu zmeny, alebo zrušenia Podujatia.
Organizátor a Sprostredkovateľ berú na vedomia, že každá zo strán zodpovedá druhej strane sa škody vzniknuté druhej strane porušením povinností, ktoré vyplývajú z týchto VOP a platných právnych predpisov, okrem prípadov vzniku škody z dôvodu objektívnych, nezavinených, nepredvídateľných a neodvrátiteľných skutočností mimoriadnej povahy (vyššia moc), ktorej nemohlo byť zabránené ani pri vynaložení akéhokoľvek úsilia, ktoré možno rozumne požadovať.
Organizátor súčasne vyhlasuje, že (i) ním poskytované služby a plnenia nie sú zaťažené, ani obmedzené právami tretích osôb, vrátane práv duševného vlastníctva, (ii) organizáciou Podujatia, poskytovaním služieb spojených s konaním Podujatia, a súčasne spoluprácou so Sprostredkovateľom nedôjde k porušeniu akýchkoľvek platných právnych predpisov, vrátane ustanovení iných zmlúv, dohôd, ani rozhodnutí príslušných orgánov (iii) právne vzťahy Organizátora v súvislosti s konaním Podujatia, poskytovaním služieb súvisiacich s konaním Podujatia a poskytovaním plnenia v zmysle týchto VOP sú vysporiadané, nie sú v rozpore s platnými právnymi predpismi a Organizátor je plne oprávnený k ich poskytovaniu. Sprostredkovateľ rovnako vyhlasuje, že je oprávnený poskytovať plnenia v zmysle týchto VOP v súlade s platnými právnymi predpismi, a ním poskytované plnenia v zmysle týchto VOP nie sú zaťažené, alebo obmedzené právami tretích osôb.
V prípade, ak sa ktorékoľvek z vyhlásení v zmysle odseku 6. tohto článku VOP ukáže ako nesprávne, nepravdivé, neúplné, alebo zavádzajúce, považuje sa to za podstatné porušenie týchto VOP, pričom strana, ktorá bola následkom nesprávneho, neúplného, nepravdivého, alebo zavádzajúceho vyhlásenia poškodená na svojich právach, má nárok na náhradu takejto škody od druhej strany v celom rozsahu.
V prípade, ak dôjde k uplatneniu akýchkoľvek práv zo strany tretích osôb v dôsledku porušenia akýchkoľvek povinností zo strany Organizátora, prípadne ak dôjde k porušeniu akejkoľvek povinnosti Organizátora v zmysle je Organizátor povinný uhradiť Sprostredkovateľovi zmluvnú pokutu vo výške 5.000,- EUR, a súčasne nahradiť Sprostredkovateľovi všetkú takto vzniknutú škodu, vrátane s tým súvisiacich nákladov.
V prípade, ak dôjde zo strany Organizátora k nesplneniu, alebo porušeniu niektorej povinnosti uvedenej v týchto VOP, je povinný zaplatiť Sprostredkovateľovi zmluvnú pokutu vo výške 500,- EUR za každé jednotlivé porušenie povinnosti Organizátora v zmysle týchto VOP. Zmluvné pokuty sú vo všetkých prípadoch splatné najneskôr do siedmich (7) dní odo dňa doručenia písomného oznámenia Sprostredkovateľa Organizátorovi o porušení zmluvnej povinnosti a o výzve na úhradu zmluvnej pokuty a budú hradené bezhotovostným bankovým prevodom na bankový účet Sprostredkovateľa. Nárok na úhradu zmluvnej pokuty v zmysle tohto odseku článku VOP nemá vplyv na nárok na náhradu škody, ktorá mohla Sprostredkovateľovi vzniknúť porušením povinnosti, za porušenie ktorej vznikol Sprostredkovateľovi nárok na úhradu zmluvnej pokuty a Sprostredkovateľ má v takom prípade nárok na náhradu škody v plnej výške. 

Strata, odcudzenie, poškodenie a zničenie Vstupenky 

Organizátor berie na vedomie, že Sprostredkovateľ nenesie žiadnu zodpovednosť za stratu, odcudzenie, poškodenie, alebo zničenie Vstupenky a nevzniká mu povinnosť poskytnúť Zákazníkovi náhradnú Vstupenku.
V prípade straty, alebo odcudzenia Vstupenky sa Zákazník zaväzuje o tejto skutočnosti informovať Sprostredkovateľa a Organizátora, a to bez zbytočného odkladu potom, ako sa o nej dozvedel. V prípade hlásenia predmetnej skutočnosti príslušnému útvaru policajného zboru, zašle Zákazník kópiu takéhoto oznámenia Sprostredkovateľovi a Organizátorovi, spoločne s informáciou o strate, alebo odcudzení Vstupenky. V takomto prípade je Sprostredkovateľ oprávnený vystaviť Zákazníkovi náhradnú Vstupenku len s výslovným súhlasom a schválením Organizátora Podujatia za predpokladu, že vlastníka Vstupenky je možné určiť bez dôvodných pochybností. Stratená, alebo odcudzená Vstupenka vystavením náhradnej Vstupenky stráca svoju platnosť, a nemôže byť použitá ako oprávnený doklad na vstup na Podujatie. Zákazník sa súčasne zaväzuje vyplniť čestné prehlásenie o predmetnej skutočnosti. Vystavenie náhradnej Vstupenky môže podliehať poplatkovej povinnosti Organizátora. O všetkých uvedených skutočnostiach sa zaväzuje Organizátor informovať Sprostredkovateľa najneskôr do dvoch (2) pracovných dní od doručenia oznámenia Zákazníka.
V prípade poškodenia Vstupenky v situácii, kedy si Zákazník nemôže opätovne vytlačiť Vstupenku z e-mailovej adresy, na ktorú mu bola zaslaná, sa Zákazník zaväzuje o tejto skutočnosti informovať Sprostredkovateľa a Organizátora, a to bez zbytočného odkladu potom, ako sa o nej dozvedel. V takomto prípade je Sprostredkovateľ oprávnený vystaviť Zákazníkovi náhradnú Vstupenku len s výslovným súhlasom a schválením Organizátora Podujatia, pričom poškodená Vstupenka vystavením náhradnej Vstupenky stráca svoju platnosť, a nemôže byť použitá ako oprávnený doklad na vstup na Podujatie. Vystavenie náhradnej Vstupenky podlieha poplatkovej povinnosti Organizátora. O všetkých uvedených skutočnostiach sa zaväzuje Organizátor informovať Sprostredkovateľa najneskôr do dvoch (2) pracovných dní od doručenia oznámenia Zákazníka. 

Doručovanie 

Organizátor a Sprostredkovateľ sa vzájomne dohodli a berú na vedomie, že akákoľvek písomnosť doručovaná v súvislosti s týmito VOP sa považuje za doručenú druhej strane v prípade doručovania prostredníctvom (i) elektronickej pošty (e-mail) dňom jej odoslania, ak sa nepreukáže opak, alebo (ii) pošty, kuriérom, alebo v prípade osobného doručovania, doručením písomnosti adresátovi s tým, že v prípade doručovania prostredníctvom pošty musí byť písomnosť zaslaná doporučene s doručenkou preukazujúcou doručenie na adresu sídla v zmysle údajov v obchodnom registri, okrem prípade oznámenia inej adresy na doručovanie. Za deň doručenia písomnosti sa považuje aj deň, v ktorý strana, ktorá je adresátom, odoprie doručovanú písomnosť prevziať, alebo v ktorý márne uplynie najmenej desať (10) dňová úložná doba pre vyzdvihnutie si zásielky na pošte doručovanej poštou druhej strane, alebo v ktorý je na zásielke doručovanej poštou druhej strane preukázateľne zamestnancom pošty vyznačená poznámka, že ,,adresát sa odsťahoval“, ,,adresát je neznámy“, alebo iná poznámka podobného významu, ak sa súčasne táto poznámka zakladá na pravde.
Organizátor a Sprostredkovateľ vyhlasujú a berú na vedomie, že pre potreby doručovania prostredníctvom pošty, alebo kuriérom sa použijú adresy strán ako oficiálne adresy ich sídla v zmysle zápisu v obchodnom registri a/alebo sprístupnené na webovom portáli TickPo, ibaže odosielajúcej strane adresát písomnosti písomne oznámil inú adresu určenú na doručovanie písomností. V prípade akejkoľvek zmeny adresy určenej na doručovanie písomností sa príslušná strana zaväzuje o zmene adresy bezodkladne písomne informovať druhú stranu, v takomto prípade je pre doručovanie rozhodujúca nová adresa riadne písomne oznámená druhej strane pred odosielaním písomností. Organizátor a Sprostredkovateľ sa ďalej dohodli, že ak sa písomná zásielka doručovaná do vlastných rúk adresáta vráti odosielateľovi z akéhokoľvek dôvodu, považuje sa táto písomná zásielka za doručenú na piaty (5) deň odo dňa podania (odovzdania) tejto písomnej zásielky na doručovanie.
Organizátor a Sprostredkovateľ sa zaväzujú bez zbytočného odkladu si navzájom oznámiť akúkoľvek zmenu e-mailovej adresy určenej pre vzájomnú komunikáciu strán, a to najneskôr do dvoch dní (2) dní odo dňa zmeny e-mailovej adresy určenej na komunikáciu strán. 

Mlčanlivosť 

Organizátor a Sprostredkovateľ sa zaväzujú zachovávať mlčanlivosť o všetkých informáciách, skutočnostiach a údajoch, ktoré si vzájomne poskytli v nadväznosti na vzájomnú spoluprácu v zmysle týchto VOP, ktoré považujú za predmet ich obchodného tajomstva a majú dôverný charakter, pokiaľ právny predpis, alebo písomná dohoda nestanoví inak. Organizátor a Sprostredkovateľ sa zároveň dohodli, že zabezpečia, aby sa povinnosť mlčanlivosti vyplývajúca z predchádzajúcej vety tohto odseku vzťahovala aj na osoby, ktoré prichádzajú do styku s informáciami, skutočnosťami a údajmi niektorej zo strán, ktoré súvisia so vzájomnou spoluprácou v zmysle týchto VOP, alebo realizujú práva a povinnosti v zmysle týchto VOP a vzájomnej spolupráce strán.
Dôverné informácie zahŕňajú, bez obmedzenia, neverejné informácie týkajúce sa Organizátora a Sprostredkovateľa a/alebo súvisiace s technológiou, zariadeniami, podnikateľskými zámermi, marketingovou činnosťou, financiami, know-how, patentami, autorskými právami, obchodnými tajomstvami, ochrannými známkami alebo inými právami duševného vlastníctva, zákazníkmi, majetkom, činnosťami, informáciami o obchodných záležitostiach, ktoré sa týkajú tak Organizátora a Sprostredkovateľa a informáciami od tretej strany, ktoré sú Organizátor a Sprostredkovateľ povinní utajovať (ďalej len ,,Dôverné informácie“). Okrem horeuvedeného, Dôverné informácie zahŕňajú akékoľvek informácie týkajúce sa rokovaní v súvislosti so vzájomnou spoluprácou Organizátora a Sprostredkovateľa a všetku dokumentáciou vzájomne doručenú/alebo sprístupnenú Organizátorom a Sprostredkovateľom, ktorá musí zostať utajená.
Dôverné informácie nezahŕňajú akékoľvek informácie, ktoré (i) sú alebo sa stali verejne dostupné bez porušenia povinnosti mlčanlivosti Organizátora a Sprostredkovateľa, (ii) môžu byť preukázané formou spoľahlivej dokumentácie, že o nich prijímajúca strana vedela v čase ich získania od zverejňujúcej strany, a ktoré nie sú predmetom žiadnej dohody o mlčanlivosti a neboli získané žiadnym nezákonným alebo protiprávnym činom, (iii) sú získané od tretej strany, ktorá nezískala alebo neodhalila takúto informáciu nezákonným alebo protiprávnym činom, alebo (iv) môžu byť preukázané dokumentáciou, že ich prijímajúca strana vyvinula nezávisle bez použitia alebo bez odvolania sa na akékoľvek Dôverné informácie (iv) sú vyžadované štátnym orgánom v zmysle platných právnych predpisov.
Prijímajúca strana je oprávnená získané Dôverné informácie použiť iba ako následok jej potenciálnych obchodných vzťahov so zverejňujúcou stranou. Okrem prípadov podľa odseku 3. tohto článku VOP, prijímajúca strana nesmie zverejniť Dôverné informácie nikomu bez predošlého písomného súhlasu zverejňujúcej strany. Prijímajúca strana urobí všetky primerané opatrenia, aby zabránila zverejneniu, rozšíreniu alebo neoprávnenému použitiu Dôverných informácií, vrátane, minimálne, také opatrenia, ktoré urobí s cieľom ochrániť jej vlastné dôverné informácie podobného charakteru.
Všetky Dôverné informácie zostanú vo výlučnom vlastníctve zverejňujúcej strany. Sprístupnenie Dôverných informácií zverejňujúcej strane neustanovuje výslovné alebo implicitné udelenie akýchkoľvek práv prijímajúcej strane na alebo udelenie patentov, autorských práv, obchodných tajomstiev, ochrannej známky alebo iných práv duševného vlastníctva zverejňujúcej strany.
Prijímajúca strana bude informovať zverejňujúcu stranu okamžite po odhalení akéhokoľvek neoprávneného použitia alebo sprístupnenia Dôverných informácií alebo akéhokoľvek iného porušenia záväzku mlčanlivosti prijímajúcou stranou. Prijímajúca strana vráti alebo zničí, v zmysle žiadosti zverejňujúcej strany, ktorej sa Dôverné informácie týkajú, všetky hmotné závažné materiály tvoriace Dôverné informácie, a to tak Dôverné informácie týkajúce sa (v akejkoľvek forme vrátane, bez obmedzenia, všetkých odvodených materiálov ako sú zhrnutia, kópie, a výňatky z Dôverných informácií) do piatich (5) dní nasledujúcich po doručení písomnej požiadavky zverejňujúcej strany, ktorej sa Dôverné informácie týkajú. V zmysle žiadosti zverejňujúcej strany, prijímajúca strana musí okamžite poskytn&uacuacute;ť písomné potvrdenie o dodržiavaní tohto bodu.
Povinnosť mlčanlivosti vyplývajúca pre Organizátora a Sprostredkovateľa z tohto článku VOP s ohľadom na akékoľvek Dôverné informácie Organizátora a Sprostredkovateľa, pretrváva aj po ukončení vzájomnej spolupráce Organizátora a Sprostredkovateľa. 

Reklamačný poriadok 

Zákazník je oprávnený bezodkladne, najneskôr do dvadsiatich (20) dní po obdržaní a vytlačení Vstupenky reklamovať u Sprostredkovateľa odôvodnené a preukázateľné vady Vstupenky, ktoré zistil po obdržaní a vytlačení Vstupenky (napr. Vstupenka nie je vystavená na Podujatie, na ktoré bola zakúpená, obsahuje iné údaje ako tie uvedené v Ponuke, neobsahuje požadované náležitosti podľa týchto VOP, alebo požiadaviek Organizátora, obsahuje neúplné, nepresné, alebo nesprávne údaje z dôvodov nezavinených Zákazníkom, je vystavená na inú osobu ako Zákazníka a i. ). Zákazník je oprávnený uplatniť reklamáciu aj v prípade, ak v lehote dvadsaťštyri (24) hodín od prijatia platby kúpnej ceny Vstupenky/Vstupeniek v plnej výške Sprostredkovateľom neobdrží Vstupenku na e-mailovú adresu, ktorú uviedol pri registrácii alebo v procese nákupu Vstupenky.
Zákazník môže uplatniť reklamáciu Vstupenky na e-mailovej adrese: info@TickPo.sk, alebo poštou na adrese: Líščie údolie 119, 841 04 Bratislava, pričom Zákazník berie na vedomie, že reklamácie zaslané na inú e-mailovú adresu, alebo na inú adresu nebudú akceptované.
Zákazník v rámci reklamácie zašle Sprostredkovateľovi Vstupenku, o ktorej sa domnieva, že má vady a nedostatky, a súčasne uvedie v čom vidí vady a nedostatky Vstupenky. Dodatočne zistené vady nebudú akceptované. V prípade, ak Zákazník neuplatní reklamáciu spôsobom a v lehotách podľa tohto článku, Sprostredkovateľ nie je povinný vybaviť reklamácie Zákazníka zaslané po lehote, alebo iným spôsobom ako je uvedené v tomto článku VOP.
Organizátor je povinný vybavovať reklamácie Zákazníka v nadväznosti na vady, nedostatky a nezrovnalosti Vstupenky, za ktoré Organizátor zodpovedá tak, aby mohol Sprostredkovateľ vybaviť reklamáciu spravidla do dvadsiatich (20) dní od doručenia reklamácie, vrátane Vstupenky a zaslať Zákazníkovi vyjadrenie o vybavení reklamácie a o spôsobe vybavenia reklamácie na e-mailovú adresu, alebo na adresu, z ktorej bola Zákazníkom reklamácia zaslaná.
Ak Sprostredkovateľ po posúdení reklamácie uzná, že reklamácia je opodstatnená, oznámi Zákazníkovi kladné vybavenie reklamácie a určí spôsob vybavenia reklamácie s prihliadnutím na termín konania Podujatia, a to buď zaslaním novej Vstupenky, ktorá bude bez vád a nedostatkov na adresu trvalého bydliska/adresu sídla Zákazníka, alebo na e-mailovú adresu v podobe ,,E-ticketu“. Reklamácie vád Vstupenky zaslané až po uskutočnení Podujatia, prípadne po jeho zmene a zrušení nebudú akceptované.
Organizátor berie na vedomie a súhlasí, že poskytne Sprostredkovateľovi všetkú súčinnosť, ktorú je možné požadovať na vybavenie reklamácie Zákazníka, a v prípade existencie vád a nedostatkov, za ktoré Organizátor zodpovedá posudzovať a vybavovať reklamácie v lehotách a za podmienok uvedených v týchto VOP.
Stratu, odcudzenie, poškodenie, alebo zneužitie Vstupenky je Zákazník povinný oznámiť Sprostredkovateľovi a Organizátorovi vo forme e-mailovej správy na e-mailovú adresu: info@TickPo.sk , alebo písomným oznámením poštou na adresu Líščie údolie 119, 841 04 Bratislava v súlade s článkom X. týchto VOP.
V prípade zmeny, alebo zrušenia Podujatia, bude Organizátor postupovať v súlade s článkom V. týchto VOP. Za predpokladu, že finančné prostriedky zodpovedajúce kúpnej cene Vstupenky, alebo ich časť majú byť na základe oznámenia Organizátora vrátené prostredníctvom Sprostredkovateľa, Zákazník sa zaväzuje zaslať Sprostredkovateľovi písomnú Žiadosť o vrátenie kúpnej ceny, alebo Žiadosť o vrátenie časti kúpnej ceny, a to na e-mailovú adresu: info@TickPo.sk , alebo písomným oznámením poštou na adresu: Líščie údolie 119, 841 04 Bratislava. Zaslanie žiadosti na inú e-mailovú adresu, alebo inú adresu nebude považované za riadne zaslanie žiadosti v zmysle tohto odseku článku VOP. V Žiadosti uvedie svoje kontaktné a identifikačné údaje, účet, na ktorý žiada zaslanie finančných prostriedkov zodpovedajúcich kúpnej cene Vstupenky, alebo časti kúpnej ceny Vstupenky, dôvod pre ktorý žiada vrátanie finančných prostriedkov, pričom k žiadosti sa zaväzuje pripojiť Vstupenku/Vstupenky, hodnoverný doklad o úhrade kúpnej ceny Vstupenky/Vstupeniek, a čestné prehlásenie o tom, že Zákazník Vstupenku nevyužil na vyhotovenie duplikátu, a o vrátenie finančných prostriedkov zodpovedajúcich kúpnej cene, alebo časti kúpnej ceny Vstupenky/Vstupeniek bude žiadať iba raz. Za predpokladu, že finančné prostriedky zodpovedajúce kúpnej cene Vstupenky, alebo časti Vstupenky majú byť vrátené Organizátorom, žiadosť podľa tohto odseku článku VOP bude zaslaná priamo Organizátorovi. 

Odstúpenie od kúpy Vstupenky 

Organizátor berie na vedomie, že Zákazník nie je prihliadnutím na ust. § 7 ods. 6 písm. k) zákona č. 102/2014 Z.z. o ochrane spotrebiteľa pri predaji tovaru alebo poskytovaní služieb na základe zmluvy uzavretej na diaľku alebo zmluvy uzavretej mimo prevádzkových priestorov predávajúceho, oprávnený odstúpiť od zmluvy a žiadať vrátenie kúpnej ceny za Vstupenku, nakoľko Zákazník – spotrebiteľ nie je oprávnený odstúpiť od zmluvy, predmetom ktorej je poskytnutie služieb súvisiacich s činnosťami v rámci voľného času a podľa ktorej sa predávajúci zaväzuje poskytnúť tieto služby v dohodnutom čase alebo v dohodnutej lehote. Zmluvný vzťah založený kúpou a predajom Vstupenky na Podujatie nepochybne predstavuje zmluvu, na základe ktorej sa Organizátor ako predávajúci zaväzuje poskytnúť Zákazníkovi ako spotrebiteľovi služby súvisiace s činnosťami v rámci voľného času v podobe účasti na Podujatí, pričom sa zaväzuje poskytnúť tieto služby v dohodnutom čase a v dohodnutej lehote.
S prihliadnutím na ods. 1 Organizátor berie rovnako na vedomie, že Zákazník nie je oprávnený vrátiť už zaplatenú a prevzatú Vstupenku a odstúpiť od kúpnej zmluvy na kúpu a predaj Vstupenky na Podujatie, ktoré sa bude konať v čase uvedenom v Ponuke. Obdobne, Zákazník nie je oprávnený požadovať vrátenie finančných prostriedkov zodpovedajúcich kúpnej cene Vstupenky a odstúpenie od kúpnej zmluvy na kúpu a predaj Vstupenky, ktorá nebola využitá zo strany Zákazníka.
Postup pri zmene a zrušení Podujatia zo strany Organizátora a nároky Zákazníka sú bližšie špecifikované v článku V. týchto VOP. 

Ochrana osobných údajov 

Sprostredkovateľ týmto vyhlasuje, že ako sprostredkovateľ predaja a distribúcie Vstupeniek na jednotlivé Podujatia pre Organizátorov, ktorí sú v zmluvnom vzťahu so Sprostredkovateľom v súlade s ust. § 15 zákona č. 122/2013 Z.z. o ochrane osobných údajov v znení neskorších predpisov (ďalej len ,,Zákon č. 122/2013“), získava a spracúva osobné údaje Zákazníkov, prípadne iných osôb, ktoré sa zúčastnia Podujatí uverejnených na webovom portáli TickPo v rozsahu meno, priezvisko, miesto bydliska, e-mailová adresa, telefonický kontakt, prípadne titul, dátum narodenia, a to priamo, alebo prostredníctvom poverených osôb za účelom nákupu a predaja Vstupeniek na Podujatia organizované Organizátormi, ktoré sú uverejnené na webovom portáli TickPo v Systéme Sprostredkovateľa, využívania služieb Systému, vykonávania správy záväzkových vzťahov so Zákazníkmi a Organizátormi jednotlivých Podujatí súvisiace s kúpou a predajom Vstupeniek na jednotlivé, konkrétne Podujatia, monitorovania a dokumentovania Podujatí, zdokumentovania činnosti jednotlivých Organizátorov Podujatí, na štatistické účely súvisiace s jednotlivými Podujatiami, ako aj na reklamné a marketingové účely vykonávané Sprostredkovateľom, ako aj jednotlivými Organizátormi. V tejto súvislosti má Organizátor v zmysle zákona č. 122/2013 postavenie prevádzkovateľa a Sprostredkovateľ má postavenie sprostredkovateľa.
Identifikačné údaje Sprostredkovateľa ako sprostredkovateľa v zmysle ust. § 15 ods. 1 písm. b) Zákona č. 122/2013 sú uvedené v Preambule a v článku I. týchto VOP a identifikačné údaje konkrétneho Organizátora Podujatia ako prevádzkovateľa budú uvedené v Ponuke Podujatia, alebo na Vstupenke na konkrétne Podujatie, alebo budú Zákazníkovi oznámené formou e-mailovej správy.
Zákazník zakúpením Vstupenky udeľuje v zmysle ust. § 11 Zákona č. 122/2013 Sprostredkovateľovi a príslušnému Organizátorovi súhlas so spracovaním jeho osobných údajov v rozsahu a na účel uvedený v ods. 1 a nasl. tohto článku VOP. Zákazníkovi zostávajú zachované jeho práva v zmysle ust. § 28 a nasl. Zákona č. 122/2013.
Súhlas Zákazníka udelený podľa tohto článku VOP platí až do doby, kým tento súhlas Zákazník neodvolá. Súhlas možno odvolať písomne, alebo e-mailom.
S prihliadnutím na znenie ust. § 28 Zákona č. 122/2013, má Zákazník najmä, nie však výlučne právo na základne písomnej žiadosti od Sprostredkovateľa a/alebo Organizátora požadovať a) potvrdenie, či sú alebo nie sú osobné údaje o ňom spracúvané, b) vo všeobecne zrozumiteľnej forme informácie o spracúvaní osobných údajov v informačnom systéme v rozsahu v zmysle ust. 28 ods. 1 písm. b), c) vo všeobecne zrozumiteľnej forme presné informácie o zdroji, z ktorého prevádzkovateľ získal jeho osobné údaje na spracúvanie, d) vo všeobecne zrozumiteľnej forme zoznam jeho osobných údajov, ktoré sú predmetom spracúvania, e) opravu alebo likvidáciu svojich nesprávnych, neúplných alebo neaktuálnych osobných údajov, ktoré sú predmetom spracúvania, f) likvidáciu jeho osobných údajov, ktorých účel spracúvania sa skončil; ak sú predmetom spracúvania úradné doklady obsahujúce osobné údaje, môže požiadať o ich vrátenie, g) likvidáciu jeho osobných údajov, ktoré sú predmetom spracúvania, ak došlo k porušeniu zákona, h) blokovanie jeho osobných údajov z dôvodu odvolania súhlasu pred uplynutím času jeho platnosti, ak prevádzkovateľ spracúva osobné údaje na základe súhlasu dotknutej osoby a iné práva Zákazníka ako dotknutej osoby v zmysle ust. § 28 Zákona č. 122/2013.
Organizátor vyhlasuje, že si je vedomý a bude dodržiavať a plniť všetky povinnosti a podmienky prevádzkovateľa, ktoré mu ako prevádzkovateľovi vyplývajú zo Zákona č. 122/2013, a súčasne sa v súlade s ust. § 19 Zákona č. 122/2013 zaväzuje, že bude chrániť spracúvané osobné údaje o Zákazníkoch pred ich náhodným, úmyselným, alebo nezákonným poškodením, zničením, stratou, zmenou, neoprávneným prístupom a sprístupnením, poskytnutím, alebo zverejnením, ako aj pred akýmikoľvek inými neprípustnými spôsobmi spracúvania a za týmto účelom príjme primerané technické, organizačné a personálne opatrenia.
Sprostredkovateľ týmto vyhlasuje, že bude dodržiavať povinnosti sprostredkovateľa, ktoré mu vyplývajú zo Zákona č. 122/2013 a prijal všetky potrebné technické, bezpečnostné a organizačné opatrenia na ochranu osobných údajov Zákazníkov pred ich zneužitím.
Sprostredkovateľ a Organizátor sa zaväzujú chrániť všetky informácie a dokumenty dôverného charakteru, ktoré získali, alebo získajú počas vzájomnej spolupráce Organizátora a Sprostredkovateľa a zaväzujú sa ich využívať len na účel uvedený v týchto VOP.
Sprostredkovateľ sa zaväzuje vypĺňať, vyhotovovať a doručovať všetky potrebné dokumenty spojené so získavaním, spracúvaním a zbieraním osobných údajov od Zákazníkov.
Sprostredkovateľ a Organizátor sa rovnako v súlade s ust. § 22 Zákona č. 122/2013 zaväzujú zachovávať mlčanlivosť o osobných údajoch Zákazníkoch, ktoré získavajú a spracúvajú. Povinnosť mlčanlivosti trvá aj po ukončení spracúvania osobných údajov.
Sprostredkovateľ a Organizátor sa zaväzujú po splnení účelu spracúvania osobných údajov v zmysle ods. 1 tohto článku VOP zabezpečiť bez zbytočného odkladu likvidáciu osobných údajov.
Sprostredkovateľ bude spracúvať osobné údaje, pričom Organizátor ako prevádzkovateľ udeľuje Sprostredkovateľovi výslovný súhlas na udelenie poverenia so spracovaním osobných údajov Zákazníkov za účelom vzájomnej spolupráce Organizátora a Sprostredkovateľa v zmysle týchto VOP ďalším/ďalšími sprostredkovateľom/sprostredkovateľmi, ktorý/ktorí sú v zmluvnom vzťahu so Sprostredkovateľom.

 Záverečné ustanovenia 

Organizátor týmto berie na vedomie a potvrdzuje, že sa pred prvým použitím služieb dostupných na webovom portáli TickPo, rovnako aj pred zadaním Objednávky na webovom portáli TickPo v Systéme Sprostredkovateľa riadne oboznámil s aktuálnym znením VOP, tieto akceptuje a zaväzuje sa ich dodržiavať. Organizátor rovnako berie na vedomie a súhlasí, že udelením súhlasu s týmito VOP vzniká zmluvný vzťah medzi Organizátorom a Sprostredkovateľom.
Organizátor berie na vedomie, že Sprostredkovateľa sprístupní Organizátorovi tieto VOP v slovenskom jazyku pri zadávaní Ponuky, pričom Organizátor je oprávnený zadať Ponuku až po odsúhlasení týchto VOP. Za rovnopis s platnosťou originálu sa považuje aj fotokópia alebo scan týchto VOP, ak nebude preukázané inak.
Sprostredkovateľ je oprávnený tieto VOP kedykoľvek zmeniť, upraviť, alebo doplniť, pričom každá úprava, doplnenie, alebo zmena je účinná dňom doručenia úplného znenia VOP Organizátorovi vo forme e-mailovej správy na e-mailovú adresu Organizátora.
Právne vzťahy medzi Sprostredkovateľom a Organizátorom, ktoré nie sú bližšie upravené v týchto VOP sa riadia všeobecne záväznými právnym poriadkom Slovenskej republiky. 
Zmluvné vzťahy medzi Organizátorom a Zákazníkom, ktoré nie sú bližšie upravené v týchto VOP sa riadia Všeobecnými Obchodnými Podmienkami Organizátora, jeho predpismi, poriadkami, pokynmi a odporúčaniami a právnym poriadkom Slovenskej republiky.
Organizátor a Sprostredkovateľ sa zaväzujú, že všetky spory súvisiace, vyplývajúce, alebo týkajúce sa zmluvného vzťahu medzi Organizátorom a Sprostredkovateľom v zmysle týchto VOP budú riešiť predovšetkým zmierom a vzájomnou dohodou. V prípade, ak dohoda nie je možná, spor bude riešiť vecne a miestne príslušný súd Slovenskej republiky.
Jednotlivé ustanovenia týchto VOP sú vymáhateľné nezávisle od seba a neplatnosť a/alebo nevymožiteľnosť ktoréhokoľvek z nich nebude mať žiaden vplyv na platnosť a/alebo vymožiteľnosť ostatných ustanovení VOP, s výnimkou prípadov, kedy je najmä z dôvodu dôležitosti povahy, alebo inej okolnosti týkajúcej sa takéhoto ustanovenia týchto VOP zrejmé, že dané ustanovenie VOP nemôže byť oddelené od ostatných príslušných ustanovení VOP.
Organizátor a Sprostredkovateľ prehlasujú, že sa oboznámili s obsahom týchto VOP, že tieto vyjadrujú ich pravú a slobodnú vôľu, zmluvný vzťah medzi Organizátorom a Sprostredkovateľom nebol uzatvorený v tiesni, ani za nápadne nevýhodných podmienok a s týmito VOP súhlasia v celom rozsahu.
Tieto VOP nadobúdajú platnosť a účinnosť dňa 10.10.2018.