Vymazať filter
03. júna, 2019 | po | 09:30
144 € - 336 €
Uložiť
144 € - 336 €
Uložiť

Dane a účtovníctvo pod lupou v roku 2019

by Podradca Podnikateľa, s. r. o. Grand Hotel Permon, Vysoké Tatry Pribylina 1486, 032 42 Pribylina, Slovenská republika 03. júna, 2019 | po | 09:30 Pridaj do kalendára
144 € - 336 €

Popis

Už začiatkom júna vás spoločnosť Poradca podnikateľa pozýva na obľúbenú 3-dňovú konferenciu do Grand hotela Permon vo Vysokých Tatrách, kde vás skúsení daňoví poradcovia Ing. Vladimír Ozimý a Ing. Soňa Ugróczy prevedú zákutiami a najhorúcejšími témami v oblasti daní a účtovníctva v roku 2019.

Ako každý rok, tak aj tentoraz sa môžete tešiť na unikátne zostavený program, v rámci ktorého nebude chýbať prehľad najdôležitejších legislatívnych zmien v DPH a DZP od 1. 1. 2019. Vzhľadom na to, že v tomto roku prináša novela zákona o používaní elektronickej registračnej pokladnice nemalé zmeny, venujeme pozornosť aj príprave na systém e-Kasa, na ktorý musia už od 1. 7. 2019 prejsť všetci podnikatelia.

V priebehu 3 dní sa dozviete všetky potrebné informácie o:

·  legislatívnych novinkách v DPH a DzP,

·  význame nového systému e-Kasa pre podnikateľa a zákazníka,

·  výnimkách zo zasielania údajov z online registračnej pokladnice do systému e-Kasa,

·  požiadavkách na pokladnicu e-Kasa alebo

·  cestovných náhradách v roku 2019.

 

3. 6. 2019 – 1. deň konferencie

Cestovné náhrady komplexne z pohľadu zákona o cestovných náhradách, Dzp a DPH

Lektor: Ing. Vladimír Ozimý

·  definícia zamestnanca a zamestnávateľa na účely zákona o cestovných náhradách

·  zadefinovanie základných pojmov pre správne posúdenie nároku na cestovné náhrady (pracovná cesta)

·  definícia cestovných náhrad – princíp obligatórnych a fakultatívnych náhrad

·  prerušenie pracovnej cesty

·  náhrady pri tuzemskej pracovnej ceste

·  náhrady pri zahraničnej pracovnej ceste

·  používanie cestných motorových vozidiel pri pracovných cestách

·  náhrady za používanie cestných motorových vozidiel pri pracovných cestách

·  náhrady pri výkone práce v zahraničí

·  náhrady pri dočasnom pridelení zamestnanca na výkon práce k inej fyzickej alebo právnickej osobe

·  cestovné náhrady vyplácané spoločníkovi a konateľovi

·  paušalizácia cestovných náhrad

·  poskytovanie preddavku

·  vyúčtovanie náhrad (mena, lehoty, zaokrúhľovanie)

·  splatnosť náhrad

·  posudzovanie času stráveného na pracovnej ceste

·  právo na odpočet DPH pri pracovných cestách, prevádzkovanie služobného bytu na pracovných cestách a právo na odpočet DPH; riziká z predaja služobného bytu z pohľadu DPH a dane z príjmov

·  DPH pri zahraničnej pracovnej ceste, refundácia dane a právo na daňový výdavok

·  väzba cestovných náhrad na zákon č. 595/2003 Z. z. o dani z príjmov (daňová uznateľnosť výdavku, zdaniteľný príjem zamestnanca)

·  úhrada nákladov na pracovnú cestu za tretiu osobu a daňová uznateľnosť výdavkov (riziká s takto nastavenými zmluvnými podmienkami)

·  vysielanie zamestnancov na pracovné cesty (práva a povinnosti zamestnávateľa a zamestnanca)

·  úhrada výdavkov nad rozsah vymedzený v zákone o cestovných náhradách a daňová uznateľnosť u zamestnávateľa

·  účtovanie cestovných náhrad (vznik záväzku voči zamestnancovi a vznik rezervy)

 

4. 6. 2019 – 2. deň konferencie

Doobeda: Aplikačné zmeny v zákonoch o DZP, účtovníctve a ERP

Lektor: Ing. Vladimír Ozimý

·  Zmeny v zákone o dani z príjmov od 1. 1. 2019

o   rekreačné poukazy a daňový dosah u zamestnávateľa a zamestnanca

o   daňový bonus od 1. 4. 2019

o   poskytnutie ubytovania pre zamestnanca a daňový dosah u zamestnávateľa a zamestnanca

o   daňová úľava pri sociálnych podnikoch

o   daňovo uznané výdavky po zaplatení a zmeny od 1. 1. 2019

o   ostatné zmeny

·  Zmeny v zákone o účtovníctve od 1. 1. 2019 a zmeny v roku 2018

o   virtuálne meny

o   zavedenie kapitálových fondov z príspevkov (účtovný, daňový a právny aspekt s poukázaním na riziko prevodu nerozdelených ziskov z rokov 2017 a neskôr do ostatných kapitálových fondov)

o   ostatné zmeny

·  Zmeny v ERP vo vzťahu zavedenia e-kasy od 1. 1. 2019

o   kto je povinný a ako to bude fungovať a odkedy

o   e-kasa a jednoúčelové poukazy od 1. 10. 2019

o   obsah pokladničného dokladu vyhotovený podnikateľom a povinnosť vyhotoveni

Popoludní: Aplikačné problémy zákona o DPH po 1. 1. 2019

Lektor: Ing. Soňa Ugróczy

·  nová úprava definície obratu pre účely DPH (§ 4 ods. 7) 

·  spresnenie bezodplatného dodania tovaru (pri výpočte základu dane sa bude zohľadňovať aj uplatňovanie pomerného odpočítania dane § 8 a § 9) – pozor na darovacie zmluvy pri nehnuteľnostiach po 1. 1. 2019 

·  zásadné zmeny v úprave zdaňovania dodania stavby (§ 38) – obmedzenie práva voľby na zdanenie nehnuteľností (napr. byt, rodinný dom, apartmán); ďalej spresnenie časového momentu počítania 5-ročného obdobia pre účely oslobodenia od dane pri predaji; rozšírenie definície prvej kolaudácie po zohľadnení vplyvu rekonštrukcie stavby

·  obmedzenie práva voľby zdanenia prenájmu nehnuteľností určených na bývanie – zásadná zmena v zdaňovaní prenájmov (§ 38 ods. 5)

·  výpočet koeficientu podľa § 50 v nadväznosti na novelu DPH

·  zaviedla sa nová úprava odpočítanej dane pri odpisovanom hnuteľnom investičnom majetku (§ 54d), použitie na firemné aj súkromné účely – napr. osobné autá pri paušalizácii 80:20 (povinné knihy jázd?), obdobie na vrátenie DPH je 5 rokov aj z majetku obstaraného pred 1. 1. 2019

·  vylúčenie tuzemského prenosu daňovej povinnosti pri dodaní poľnohospodárskych plodín a tovarov z kovov, ak je vyhotovená zjednodušená faktúra, t. j. doklad z ERP [§ 69 ods.12 písm. f) a g)]

·  rozšírenie a zmeny v oblasti záznamovej povinnosti pre platiteľov dane (dodanie služieb s miestom dodania v inom štáte) – tovar s inštaláciou a montážou, služby v treťom štáte, služby na nehnuteľnostiach mimo SR a podobne

·  ubytovacie služby v sadzbe dane 10 % (ubytovanie s raňajkami, pobytové balíčky, polpenzia)

·  zaujímavé rozsudky vo väzbe na DPH (predaj tovaru za symbolickú cenu, paušálne služby a odpočet DPH, náležitosti faktúr a odpočet DPH, predaj tovaru do EÚ a nepriznanie oslobodenia z dôvodu neúplnej CMR, zmiznutý dodávateľ)

·  diskusia

 

5. 6. 2019 – 3. deň konferencie

 

Vybrané okruhy pre uplatňovanie pravidiel zákona o DPH

Lektor: Ing. Soňa Ugróczy

I. blok: Nehnuteľnosti a daňový režim DPH – zásadné zmeny v úprave zdaňovania dodania stavby

Predaj/kúpa nehnuteľností:

·  správne určenie dňa vzniku daňovej povinnosti pri predaji/kúpe 

·  obmedzenie práva voľby na zdanenie nehnuteľností po 1. 1. 2019 (napr. byt, rodinný dom, apartmán)

·  spresnenie časového momentu počítania 5-ročného obdobia pre účely oslobodenia od dane pri predaji nehnuteľností

·  rozšírenie definície prvej kolaudácie stavby na zrekonštruované nehnuteľnosti (upozornenie na riziko „hraničných rekonštrukcií“ okolo 40 %)

·  čo sa rozumie pod pojmom porovnateľná stavba na voľnom trhu pred začatím stavebných prác (je vždy potrebný znalecký posudok?)

·  posúdenie daňového režimu DPH pri predaji nehnuteľnosti, kedy možno predať nehnuteľnosť s oslobodením od dane [kto spĺňa podmienky po 1. 1. 2019?; kedy predať s DPH na strane predávajúceho?; kedy s prenesením daňovej povinnosti na kupujúceho?; predaj multifunkčných centier (obchody, kancelárie + byty)]?

·  praktické príklady pri predaji/kúpe nehnuteľností skolaudovaných v minulosti a predávaných/kupovaných po 1. 1. 2019

·  predaj bytov po 1. 1. 2019, ak bol z nich uplatnený v minulosti odpočet DPH, resp. odpočet DPH z rekonštrukcie – zmena účelu použitia investičného majetku podľa § 54 

Nájom nehnuteľností, a to kancelárií, bytov, rodinného domu, nájom apartmánu alebo ich častí po 1. 1. 2019:

·  obmedzenie práva voľby, zdanenie prenájmov nehnuteľností určených na bývanie – zásadná zmena v novom podľa § 38 ods. 5

·  daňový režim pri prenájme bytov (na účely kancelárií), rodinných domov na účely podnikania, apartmánov na účely krátkodobého, resp. dlhodobého nájmu

·  upozornenie na prechodné ustanovenie DPH – dodatky k „starým nájomným zmluvám“

·  odpočet DPH na strane prenajímateľa pri oslobodenom prenájme

·  koeficient pri prenájme nehnuteľností – koho sa týka po 1. 1. 2019

·  prenájom nebytových priestorov (kancelárií) – fakturácia energií, nájomného

·  povinnosť vrátiť DPH pri zmene účelu používania investičného majetku – § 54 zákona o DPH

·  vzniká nárok na odpočet DPH zo stavebných prác (tuzemské samozdanenie) pri rekonštrukcii, ak je prenájom oslobodený od dane? a iné riziká odpočtu DPH

 

II. blok: Praktické príklady pre uplatnenie pravidiel DPH

·  predmet dane v tuzemsku

·  správne určenie miesta dodania zdaniteľných obchodov pre tovar a služby

·  vznik daňovej povinnosti (predaj tovaru/služby, opakované plnenia, tovar s montážou a inštaláciou, refakturácia, nadobudnutie tovaru, dodanie tovaru do EÚ, preddavky a iné)

·  základ dane (čo sa do základu zahŕňa a čo nie, prechodné položky, bezodplatné dodanie, základ dane v osobitných prípadoch)

·  oprava základu dane v tuzemsku/do zahraničia (dobropisy, ťarchopisy, skontá, zľavy)

·  predaj tovaru do EÚ (preukázanie oslobodenia, správne určenie dňa vzniku daňovej povinnosti)

·  splnenie podmienok pre uplatnenie práva na odpočítanie DPH (upozornenie na časté chyby formou príkladov)

·  riziká spojené s dovozom a vývozom tovaru z pohľadu DPH

·  osoba povinná platiť daň podľa § 69 ZDPH (dodanie tovaru zahraničnou osobou v tuzemsku, dodanie služieb zahraničnou osobou z EÚ, z tretieho štátu pre odberateľa v tuzemsku, tuzemský reverscharge a iné)

·  odkazy na faktúrach v závislosti od typu plnenia (dodanie do EÚ, tretích štátov, predaj služieb mimo SR, tuzemský prenos daňovej povinnosti a iné), fakturačné lehoty

·  najčastejšie chyby pri vykazovaní v tlačivách DPH (daňové priznanie, súhrnný výkaz)

·  diskusia

 

HARMONOGRAM:

3.6. 2019 (prvý deň)

9:30   – 10:00    Registrácia účastníkov s občerstvením
10:00 – 12:00    Prednáška
12:00 – 13:00    Obed formou bufetu
13:00 – 16:00    Prednáška + občerstvenie

4.– 5. 6. 2019 (druhý a tretí deň)

8:30 –  9:00      Registrácia účastníkov
9:00 – 10:30      Prednáška
10:30 – 10:40    Prestávka s občerstvením
10:40 – 12:00    Prednáška
12:00 – 13:00    Obed formou bufetu
13:00 – 14:30    Prednáška
14:30 – 14:45    Prestávka s občerstvením
14:45 – 16:00    Prednáška

 

Spoločnosť Poradca podnikateľa, spol. s r. o., si vyhradzuje právo na zmenu programu.

 

Účastnícky poplatok pre všetky varianty vstupeniek zahŕňa: 

·  rozsiahle študijné materiály v tlačenej podobe

·  doplnkové študijné materiály, ktoré budete mať dostupné v našej online úschovni PV klub

·  občerstvenie počas celého dňa

·  voucher na bezplatný mesačný prístup k manažérskemu portálu ezisk.sk

·  daňová a mzdová pohotovosť počas 30 dní

 

Pobyt s ubytovaním na 2 noci zahŕňa navyše:

·  neobmedzený vstup do wellnesscentra AQUA & KIDS' & SAUNA Paradise (v deň odchodu: 1x vstup do 16:00 hod.)

·  1x masáž (25 min.) zdarma v hodnote 10 € (zameraná na odstránenie stresu, napätia a na regeneráciu krčného a chrbtového svalstva)

·  plná penzia formou švédskych stolov

·  nápoje počas raňajok (káva, čaj, kakao, džúsy), k obedu a večeri (2 dcl džús alebo 1,5 dcl biele/červené víno alebo 3 dcl pivo) podľa dennej ponuky reštaurácie, parkovanie

ďalšie doplnkové služby (stolný tenis, šípky, biliard, neobmedzený vstup do fitness...)

Miesto

Grand Hotel Permon, Vysoké Tatry
Pribylina 1486
032 42 Pribylina
Slovenská republika

Pozrieť na mape

Kontakt na organizátora

Podradca Podnikateľa, s. r. o.

0911521251 matej.jadron@madwire.sk

Fakturačné údaje

MADWIRE, s. r. o.

Štefanikova 41,
81104 Bratislava
Slovenská republika

IČO: 47436310
DIČ: 2023901869
IČ DPH: SK2023901869

Popis

Popis

Už začiatkom júna vás spoločnosť Poradca podnikateľa pozýva na obľúbenú 3-dňovú konferenciu do Grand hotela Permon vo Vysokých Tatrách, kde vás skúsení daňoví poradcovia Ing. Vladimír Ozimý a Ing. Soňa Ugróczy prevedú zákutiami a najhorúcejšími témami v oblasti daní a účtovníctva v roku 2019.

Ako každý rok, tak aj tentoraz sa môžete tešiť na unikátne zostavený program, v rámci ktorého nebude chýbať prehľad najdôležitejších legislatívnych zmien v DPH a DZP od 1. 1. 2019. Vzhľadom na to, že v tomto roku prináša novela zákona o používaní elektronickej registračnej pokladnice nemalé zmeny, venujeme pozornosť aj príprave na systém e-Kasa, na ktorý musia už od 1. 7. 2019 prejsť všetci podnikatelia.

V priebehu 3 dní sa dozviete všetky potrebné informácie o:

·  legislatívnych novinkách v DPH a DzP,

·  význame nového systému e-Kasa pre podnikateľa a zákazníka,

·  výnimkách zo zasielania údajov z online registračnej pokladnice do systému e-Kasa,

·  požiadavkách na pokladnicu e-Kasa alebo

·  cestovných náhradách v roku 2019.

 

3. 6. 2019 – 1. deň konferencie

Cestovné náhrady komplexne z pohľadu zákona o cestovných náhradách, Dzp a DPH

Lektor: Ing. Vladimír Ozimý

·  definícia zamestnanca a zamestnávateľa na účely zákona o cestovných náhradách

·  zadefinovanie základných pojmov pre správne posúdenie nároku na cestovné náhrady (pracovná cesta)

·  definícia cestovných náhrad – princíp obligatórnych a fakultatívnych náhrad

·  prerušenie pracovnej cesty

·  náhrady pri tuzemskej pracovnej ceste

·  náhrady pri zahraničnej pracovnej ceste

·  používanie cestných motorových vozidiel pri pracovných cestách

·  náhrady za používanie cestných motorových vozidiel pri pracovných cestách

·  náhrady pri výkone práce v zahraničí

·  náhrady pri dočasnom pridelení zamestnanca na výkon práce k inej fyzickej alebo právnickej osobe

·  cestovné náhrady vyplácané spoločníkovi a konateľovi

·  paušalizácia cestovných náhrad

·  poskytovanie preddavku

·  vyúčtovanie náhrad (mena, lehoty, zaokrúhľovanie)

·  splatnosť náhrad

·  posudzovanie času stráveného na pracovnej ceste

·  právo na odpočet DPH pri pracovných cestách, prevádzkovanie služobného bytu na pracovných cestách a právo na odpočet DPH; riziká z predaja služobného bytu z pohľadu DPH a dane z príjmov

·  DPH pri zahraničnej pracovnej ceste, refundácia dane a právo na daňový výdavok

·  väzba cestovných náhrad na zákon č. 595/2003 Z. z. o dani z príjmov (daňová uznateľnosť výdavku, zdaniteľný príjem zamestnanca)

·  úhrada nákladov na pracovnú cestu za tretiu osobu a daňová uznateľnosť výdavkov (riziká s takto nastavenými zmluvnými podmienkami)

·  vysielanie zamestnancov na pracovné cesty (práva a povinnosti zamestnávateľa a zamestnanca)

·  úhrada výdavkov nad rozsah vymedzený v zákone o cestovných náhradách a daňová uznateľnosť u zamestnávateľa

·  účtovanie cestovných náhrad (vznik záväzku voči zamestnancovi a vznik rezervy)

 

4. 6. 2019 – 2. deň konferencie

Doobeda: Aplikačné zmeny v zákonoch o DZP, účtovníctve a ERP

Lektor: Ing. Vladimír Ozimý

·  Zmeny v zákone o dani z príjmov od 1. 1. 2019

o   rekreačné poukazy a daňový dosah u zamestnávateľa a zamestnanca

o   daňový bonus od 1. 4. 2019

o   poskytnutie ubytovania pre zamestnanca a daňový dosah u zamestnávateľa a zamestnanca

o   daňová úľava pri sociálnych podnikoch

o   daňovo uznané výdavky po zaplatení a zmeny od 1. 1. 2019

o   ostatné zmeny

·  Zmeny v zákone o účtovníctve od 1. 1. 2019 a zmeny v roku 2018

o   virtuálne meny

o   zavedenie kapitálových fondov z príspevkov (účtovný, daňový a právny aspekt s poukázaním na riziko prevodu nerozdelených ziskov z rokov 2017 a neskôr do ostatných kapitálových fondov)

o   ostatné zmeny

·  Zmeny v ERP vo vzťahu zavedenia e-kasy od 1. 1. 2019

o   kto je povinný a ako to bude fungovať a odkedy

o   e-kasa a jednoúčelové poukazy od 1. 10. 2019

o   obsah pokladničného dokladu vyhotovený podnikateľom a povinnosť vyhotoveni

Popoludní: Aplikačné problémy zákona o DPH po 1. 1. 2019

Lektor: Ing. Soňa Ugróczy

·  nová úprava definície obratu pre účely DPH (§ 4 ods. 7) 

·  spresnenie bezodplatného dodania tovaru (pri výpočte základu dane sa bude zohľadňovať aj uplatňovanie pomerného odpočítania dane § 8 a § 9) – pozor na darovacie zmluvy pri nehnuteľnostiach po 1. 1. 2019 

·  zásadné zmeny v úprave zdaňovania dodania stavby (§ 38) – obmedzenie práva voľby na zdanenie nehnuteľností (napr. byt, rodinný dom, apartmán); ďalej spresnenie časového momentu počítania 5-ročného obdobia pre účely oslobodenia od dane pri predaji; rozšírenie definície prvej kolaudácie po zohľadnení vplyvu rekonštrukcie stavby

·  obmedzenie práva voľby zdanenia prenájmu nehnuteľností určených na bývanie – zásadná zmena v zdaňovaní prenájmov (§ 38 ods. 5)

·  výpočet koeficientu podľa § 50 v nadväznosti na novelu DPH

·  zaviedla sa nová úprava odpočítanej dane pri odpisovanom hnuteľnom investičnom majetku (§ 54d), použitie na firemné aj súkromné účely – napr. osobné autá pri paušalizácii 80:20 (povinné knihy jázd?), obdobie na vrátenie DPH je 5 rokov aj z majetku obstaraného pred 1. 1. 2019

·  vylúčenie tuzemského prenosu daňovej povinnosti pri dodaní poľnohospodárskych plodín a tovarov z kovov, ak je vyhotovená zjednodušená faktúra, t. j. doklad z ERP [§ 69 ods.12 písm. f) a g)]

·  rozšírenie a zmeny v oblasti záznamovej povinnosti pre platiteľov dane (dodanie služieb s miestom dodania v inom štáte) – tovar s inštaláciou a montážou, služby v treťom štáte, služby na nehnuteľnostiach mimo SR a podobne

·  ubytovacie služby v sadzbe dane 10 % (ubytovanie s raňajkami, pobytové balíčky, polpenzia)

·  zaujímavé rozsudky vo väzbe na DPH (predaj tovaru za symbolickú cenu, paušálne služby a odpočet DPH, náležitosti faktúr a odpočet DPH, predaj tovaru do EÚ a nepriznanie oslobodenia z dôvodu neúplnej CMR, zmiznutý dodávateľ)

·  diskusia

 

5. 6. 2019 – 3. deň konferencie

 

Vybrané okruhy pre uplatňovanie pravidiel zákona o DPH

Lektor: Ing. Soňa Ugróczy

I. blok: Nehnuteľnosti a daňový režim DPH – zásadné zmeny v úprave zdaňovania dodania stavby

Predaj/kúpa nehnuteľností:

·  správne určenie dňa vzniku daňovej povinnosti pri predaji/kúpe 

·  obmedzenie práva voľby na zdanenie nehnuteľností po 1. 1. 2019 (napr. byt, rodinný dom, apartmán)

·  spresnenie časového momentu počítania 5-ročného obdobia pre účely oslobodenia od dane pri predaji nehnuteľností

·  rozšírenie definície prvej kolaudácie stavby na zrekonštruované nehnuteľnosti (upozornenie na riziko „hraničných rekonštrukcií“ okolo 40 %)

·  čo sa rozumie pod pojmom porovnateľná stavba na voľnom trhu pred začatím stavebných prác (je vždy potrebný znalecký posudok?)

·  posúdenie daňového režimu DPH pri predaji nehnuteľnosti, kedy možno predať nehnuteľnosť s oslobodením od dane [kto spĺňa podmienky po 1. 1. 2019?; kedy predať s DPH na strane predávajúceho?; kedy s prenesením daňovej povinnosti na kupujúceho?; predaj multifunkčných centier (obchody, kancelárie + byty)]?

·  praktické príklady pri predaji/kúpe nehnuteľností skolaudovaných v minulosti a predávaných/kupovaných po 1. 1. 2019

·  predaj bytov po 1. 1. 2019, ak bol z nich uplatnený v minulosti odpočet DPH, resp. odpočet DPH z rekonštrukcie – zmena účelu použitia investičného majetku podľa § 54 

Nájom nehnuteľností, a to kancelárií, bytov, rodinného domu, nájom apartmánu alebo ich častí po 1. 1. 2019:

·  obmedzenie práva voľby, zdanenie prenájmov nehnuteľností určených na bývanie – zásadná zmena v novom podľa § 38 ods. 5

·  daňový režim pri prenájme bytov (na účely kancelárií), rodinných domov na účely podnikania, apartmánov na účely krátkodobého, resp. dlhodobého nájmu

·  upozornenie na prechodné ustanovenie DPH – dodatky k „starým nájomným zmluvám“

·  odpočet DPH na strane prenajímateľa pri oslobodenom prenájme

·  koeficient pri prenájme nehnuteľností – koho sa týka po 1. 1. 2019

·  prenájom nebytových priestorov (kancelárií) – fakturácia energií, nájomného

·  povinnosť vrátiť DPH pri zmene účelu používania investičného majetku – § 54 zákona o DPH

·  vzniká nárok na odpočet DPH zo stavebných prác (tuzemské samozdanenie) pri rekonštrukcii, ak je prenájom oslobodený od dane? a iné riziká odpočtu DPH

 

II. blok: Praktické príklady pre uplatnenie pravidiel DPH

·  predmet dane v tuzemsku

·  správne určenie miesta dodania zdaniteľných obchodov pre tovar a služby

·  vznik daňovej povinnosti (predaj tovaru/služby, opakované plnenia, tovar s montážou a inštaláciou, refakturácia, nadobudnutie tovaru, dodanie tovaru do EÚ, preddavky a iné)

·  základ dane (čo sa do základu zahŕňa a čo nie, prechodné položky, bezodplatné dodanie, základ dane v osobitných prípadoch)

·  oprava základu dane v tuzemsku/do zahraničia (dobropisy, ťarchopisy, skontá, zľavy)

·  predaj tovaru do EÚ (preukázanie oslobodenia, správne určenie dňa vzniku daňovej povinnosti)

·  splnenie podmienok pre uplatnenie práva na odpočítanie DPH (upozornenie na časté chyby formou príkladov)

·  riziká spojené s dovozom a vývozom tovaru z pohľadu DPH

·  osoba povinná platiť daň podľa § 69 ZDPH (dodanie tovaru zahraničnou osobou v tuzemsku, dodanie služieb zahraničnou osobou z EÚ, z tretieho štátu pre odberateľa v tuzemsku, tuzemský reverscharge a iné)

·  odkazy na faktúrach v závislosti od typu plnenia (dodanie do EÚ, tretích štátov, predaj služieb mimo SR, tuzemský prenos daňovej povinnosti a iné), fakturačné lehoty

·  najčastejšie chyby pri vykazovaní v tlačivách DPH (daňové priznanie, súhrnný výkaz)

·  diskusia

 

HARMONOGRAM:

3.6. 2019 (prvý deň)

9:30   – 10:00    Registrácia účastníkov s občerstvením
10:00 – 12:00    Prednáška
12:00 – 13:00    Obed formou bufetu
13:00 – 16:00    Prednáška + občerstvenie

4.– 5. 6. 2019 (druhý a tretí deň)

8:30 –  9:00      Registrácia účastníkov
9:00 – 10:30      Prednáška
10:30 – 10:40    Prestávka s občerstvením
10:40 – 12:00    Prednáška
12:00 – 13:00    Obed formou bufetu
13:00 – 14:30    Prednáška
14:30 – 14:45    Prestávka s občerstvením
14:45 – 16:00    Prednáška

 

Spoločnosť Poradca podnikateľa, spol. s r. o., si vyhradzuje právo na zmenu programu.

 

Účastnícky poplatok pre všetky varianty vstupeniek zahŕňa: 

·  rozsiahle študijné materiály v tlačenej podobe

·  doplnkové študijné materiály, ktoré budete mať dostupné v našej online úschovni PV klub

·  občerstvenie počas celého dňa

·  voucher na bezplatný mesačný prístup k manažérskemu portálu ezisk.sk

·  daňová a mzdová pohotovosť počas 30 dní

 

Pobyt s ubytovaním na 2 noci zahŕňa navyše:

·  neobmedzený vstup do wellnesscentra AQUA & KIDS' & SAUNA Paradise (v deň odchodu: 1x vstup do 16:00 hod.)

·  1x masáž (25 min.) zdarma v hodnote 10 € (zameraná na odstránenie stresu, napätia a na regeneráciu krčného a chrbtového svalstva)

·  plná penzia formou švédskych stolov

·  nápoje počas raňajok (káva, čaj, kakao, džúsy), k obedu a večeri (2 dcl džús alebo 1,5 dcl biele/červené víno alebo 3 dcl pivo) podľa dennej ponuky reštaurácie, parkovanie

ďalšie doplnkové služby (stolný tenis, šípky, biliard, neobmedzený vstup do fitness...)

Tags

Miesto

Miesto

Grand Hotel Permon, Vysoké Tatry
Pribylina 1486
032 42 Pribylina
Slovenská republika

Pozrieť na mape
Kontakt

Kontakt na organizátora

Podradca Podnikateľa, s. r. o.

0911521251 matej.jadron@madwire.sk

Fakturačné údaje

MADWIRE, s. r. o.

Štefanikova 41,
81104 Bratislava
Slovenská republika

IČO: 47436310
DIČ: 2023901869
IČ DPH: SK2023901869